Tranen, troost en loflied (deel 2)

Prent bij Openbaring 4 uit De prentbijbel van Mortier, Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen uit 1700.

Preek over Johannes 5, gehouden op 1 januari 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Ook de eerste dienst van het jaar 2021 spreek ik u vooral via het beeldscherm toe.

Preken tegen de camera.
Hoelang zal dat nog duren?

Gisterenavond hoorden we van de openbaring die Jezus Christus gaf aan de man die tegen rotsen mocht preken.

De balling op Patmos zag een deur in de hemel, die het tijdelijke met het eeuwige verbindt. 
Het zichtbare met het onzichtbare.
Johannes werd de hemel ingeroepen, tot voor de troon van God.

Op de troon zag hij dat de Eeuwige een boekrol in Zijn hand had.
Aan beide zijden beschreven.
Verzegeld met zeven zegels.

En niemand was waardig die zegels te verbreken en de boekrol te openen.
Niemand die de geschiedenis naar het einde kon brengen.
Naar het doel.

Johannes moest er van huilen…

Maar tranen werden gedroogd:
“Huil niet!
Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken”.

De Leeuw Die uit de stam van Juda is.
Die tegelijkertijd het geslachte Lam is.[i]
Hij krijgt de boekrol.
Hij zal de zegels verbreken.
Hij zet “wat hierna geschieden zal” in werking.

De “vier dieren en de vierentwintig ouderlingen werpen zich vóór het Lam neer.
De huilbui van zo-even is vergeten.
Nu is er slechts plaats voor uitbundige vreugde.
Elk van de ouderlingen heeft een citer.
Het instrument dat ook David en ook de Levieten in de tempel hadden om de blijde zang te begeleiden.[ii]

Ze hebben ook “schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen”.
Gebeden worden in beeldtaal weergegeven met reukwerk.[iii] Ons gebed komt dus echt aan in de hemel, bereiken Gods troon.
Onze gebeden worden vermengd met de aanbidding van engelen, hemelbewoners tot verering van God en het Lam.

En dan klinkt er een nieuw lied voor het Lam![iv]
“U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

U bent het waard!
U bent geslacht.
U hebt ons gekocht met de duurste prijs, Uw bloed.
Uit elke stam, taal, volk en natie.[v]

En dan wordt duidelijk waartoe wij gekocht zijn:
En U hebt ons gemaakt tot koningen en priesters.
En wij zullen als koningen regeren over de aarde
.

Wij mogen ons als priesters wijden aan onze God.[vi]
En onze bestemming is eens als koningen te regeren.

Plotseling zwelt de lofzang aan.
Een engelenkoor van tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen[vii] neemt de lofzang over.
Met luide stem roepen zei: 
“Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging”.

Dan kan ook de schepping zich niet meer stilhouden:
“En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.”

“Amen”
, zeggen de vier dieren.
“En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid”.

Heeft u door dat het Lam al aanbeden wordt, terwijl de zegels nog niet opengebroken zijn?

Dan gebeurt pas vanaf hoofdstuk 6.[viii]
Maar hier wordt Hij al gehuldigd!
De lof wordt Hem al toe gezongen.

Uitbundig!

Misschien lijkt dat voor iemand wat vroeg.
Moeten we niet eerst zien wat er allemaal gebeuren gaat?
Zo doen we dat toch vaak bij regeerders?
Eerst maar eens zien wat ervan komt…

Moet het Lam Zich niet eerst bewijzen?
Ja, zo gaat dat bij ons.
Vertrouwen komt de voet en gaat te paard.

Maar in de hemel is men er zeker van: de boekrol is in goede handen.
Doorboorde handen!

Wat betekent dat nu voor ons?

Nu, ik denk allereerst dat we er zeker van mogen zijn, dat het gaat naar het Koninkrijk van God.
Soms vragen mensen zich wel eens af?
“Waar moet het heen met deze wereld?”

Goede vraag.
Het antwoord luidt: naar Gods Koninkrijk!

Het tweede, dat mij opviel is dat in de liturgie de HEERE en het geslachte Lam centraal staan.
Het Lam wordt bezongen.
Anders gezegd: het kruis!
Het kruis, Golgotha, blijkt het middelpunt van de geschiedenis te zijn!
Daar is de beslissing gevallen.

De boekrol wordt gegeven aan de Doorboorde.
Hij wordt bezongen.
Hij staat centraal.
Hij is Koning!

Daarom zongen we ook 
“Rust, mijn ziel, uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet”.

Het derde couplet eindigt met de woorden:
“Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God”.

En ik dacht “Amen”.
Laat Hem nou het stralende middelpunt zijn van onze liturgie.
Van onze eredienst.

Alles verandert…
We zingen niet meer de Psalmen van Datheen. 
We lezen niet meer de Deux-AesBijbel.
We zijn geen tegenstanders van het orgel meer.
Al wordt er in Openbaring 5 gesproken van snaar instrumenten.
Wij hebben er geen bezwaar tegen als de samenzang niet door een snaarinstrument maar door een orgel wordt gedaan.

Alles verandert.
De vorm…
Maar de inhoud niet!

Omdat Hij niet verandert.
Hij verandert niet.

En dat geeft ook moed om opgewekt 2021 in te gaan.

Want dat is het derde.
Hij is zoals Hij heet, Hij is erbij!

Kijk, het boek Openbaring, de profetie die we lazen geeft ook onrust.

Ik moet daar niet te lang bij stil staan, maar er zijn evangelische broeders en zusters, en baptisten en broeders en zusters van de vergadering, die heilig geloven dat de gemeente dit jaar, in 2020, opgenomen zal worden.[ix]

Zij zeggen dat Openbaring 4 en 5 nog in de toekomst liggen.[x]
Dat dat pas vervuld zal worden als de gemeente opgenomen is in de hemel. Zeven jaar voor de grote verdrukking.

En als je dan zegt: “De leer van de opname kwam helemaal niet voor in de Vroege Kerk. In de Middeleeuwen ook niet. Ook de dopersen – en die heb je in alle soorten ten tijde van de Reformatie, net als nu (!) – ook de Dopersen kenden de leer van de opname niet.” 

Als je dat zegt dan wordt door sommige voorgangers gezegd “U geschiede naar uw geloof. Je zult niet opgenomen worden, maar de grote verdrukking in gaan. Ik ga naar de hemel”.

Vreemd vind ik dat.
Ondertussen weten ze precies te vertellen wanneer de opname plaats zal vinden.
En telkens als het niet uitkomt, dan is er een rekenfoutje gemaakt en volgt er een nieuwe datum.
Ik denk bijvoorbeeld aan de Efraïm gemeenschap. Kinderen van school gehaald. Huissleutel aan de buren gegeven, want ze zouden toch opgenomen worden. Dat soort zaken.[xi]

Houd u daar verre van gemeente.
Want het sticht niet, het schept alleen verwarring.
Het kweekt alleen maar angst en onzekerheid.
En het leidt tot allerlei complottheorieën.

Bijvoorbeeld dat je door je te laten vaccineren het teken van het beest zou dragen.
Dat het corona-virus bedacht ik door mensen die de wereld over willen nemen.
Dat de antichrist erachter zit.
Rutte en De Jonge als pionnen van satan.
Pionnen die de grote verdrukking voorbereiden.

Dat corona maar een griepje is.
Dat de IC’s in werkelijkheid helemaal niet vol liggen.
Dat onze politici pedofielen zijn, die kinderen in het geheim misbruiken, enzovoorts.

Niet voor niets schreef Petrus ooit: “Wees nuchter en waakzaam”.[xii]

Laat je nu niet dol maken.

Het Lam heeft de boekrol.
Jezus, de Gekruisigde, is Overwinnaar.
Hij heeft de macht om de dingen in gang te zetten die moeten gebeuren.


Jezus, de Leeuw, Die ook het Lam is!

Jezus Die gezegd heeft:
“Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde”.

En Die gezegd heeft:
“Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”.

Laat dat ons nu bemoedigen voor het komende jaar.
We weten niet was ons allemaal te wachten staat.

Wat we wel weten is dat we met Zijn bloed gekocht zijn.
Dat we tot koningen en priesters zijn gemaakt..
Om – zoals de oude catechismus het zegt in zondag 12 – “mezelf als een levend dankoffer aan Hem te offeren (priester) en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden, om hierna in eeuwigheid met Hem over alle schepselen te regeren”.

Een nieuw jaar ligt voor ons.
Wat zal 2021 brengen?

In ieder geval weten we ons veilig bij het Lam.
Gekocht en betaald met Zijn bloed.
Veilig bij Hem.
Veilig in Hem.
Of zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse:
“want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”.

Met Hem geopenbaard.
Misschien gebeurt dat in 2021.
Misschien niet.

Wat wel staat is dit:
Geen mens die hier zijn einde kent,
maar U zult blijven wie U bent
in jaren die nog komen.
U leidt de maan, U stuurt de zon,
U laat uw gulle liefdes bron
in onze handen stromen.

O Heer, die alle tijden kent,

hoewel U steeds dezelfde bent,
wilt U ons dagelijks leiden.
Heer, die de eeuwigheid omspant,
neem ons toch mee aan uwe hand,
leid ons door alle tijden.

Om te beginnen door 2021.

De tijd: een schrift dat voor ons ligt,
een blanco blad (voor ons dan! De boekrol staat vol!), een nieuw gedicht.
Hoe zal het klinken: zuur of zoet?
Je kent de Dichter! Het komt goed!

Amen 


[i] Het Paaslam, Ex. 12; Jes. 53:7.
[ii] Ps. 33:2; 98:5.
[iii] Ps. 141:2.
[iv] Gods daden zorgen voor een nieuw lied. Zie Ps. 33:3; 40:4; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Jes. 42:10. De liturgie houdt de gang van Gods daden bij (Van de Kamp).
[v] Zevenmaal komt dat voor in Openbaring: 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15. Het accentueert het universele van Christus’ reddingswerk.
[vi] Vgl. Ex. 19:6; 1 Pet. 2:5.
[vii] Vgl. Dan. 7:10.
[viii] De eerste zes in Openbaring 6, de zevende in Openbaring 8.
[ix] Zie bijvoorbeeld de site https://www.vergadering.nu/gods-tijdplan-vergaderingsmailing.htm, d.d. 2020-12-31. Of de artikelen die in het RD verschenen, zoals deze  https://www.rd.nl/artikel/884449-kan-de-elite-gevaccineerde-mensen-volgen-via-5g-en-een-chip, d.d. 2020-12-31. En deze https://www.rd.nl/artikel/883401-straks-kunnen-we-niet-meer-kopen-en-verkopen, d.d. 2020-12-31.
[x] Zie bijvoorbeeld W.J. Ouweneel, De openbaring van Jezus Christus, deel 1, Vaassen: H. Medema, 1988, 207.
[xi] Zie bijvoorbeeld https://www.trouw.nl/nieuws/de-laatste-stuiptrekking-van-de-efraim-sekte~b40f3085/ , d.d. 2020-12-31.
[xii] 1 Pet. 5:8.

Een gedachte over “Tranen, troost en loflied (deel 2)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s