Hij bidt…

Tweede preek over Handelingen 9, nu Handelingen 9:10-19 als voorbereiding op het Avondmaal, gehouden op 20 juni 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk.

De Rechte Straat, Damaskus

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Afgelopen dinsdag luisterde ik onderweg naar Vreeswijk naar de radio. De dj belde tijdens de uitzending de astrolijn.
Hij kreeg een dame aan de lijn met een Duits accent en zei “U weet vast wel wat ik vragen wil”
De vrouw van de astrolijn had geen idee, waarop de dj zei “Maar mevrouw, heel Nederland stelt die vraag”
Daarop antwoordde de vrouw “Ja, maar wat wilt u weten? Ik ken uw relatie niet”

Dat vond ik wel grappig, want daarmee gaf ze aan dat blijkbaar heel veel mensen de astrolijn bellen om te vragen of hun relatie standhoudt. 
Mij lijkt het dan net zoiets als ik vroeger als kind deed met zo’n paardenbloem.
Misschien herkent u dat wel.
Dan had je zo’n uitgebloeide paardenbloem, niet meer geel, maar wit pluizig en dan zei je terwijl je blies: “Ze houdt wel van me”. 
Nog een keer blazen “Ze houdt niet van me”
Nog een keer blazen “Ze houdt wel van me” enzovoorts. 
Net zo lang totdat alle pluisjes wegwaren.

Je kon met dat blazen wel een beetje smokkelen zodat je – als je dat wilde – altijd uitkwam op “Ze houdt wel van me”.

Maar goed. De dj protesteerde. “Nee, het gaat helemaal niet om een relatie. Het gaat om de vraag die iedere Nederlander bezighoudt.” 
De mevrouw had nog steeds geen idee.
En daarom legde de dj de dringende vraag maar op tafel: “Wordt het Nederlands elftal Europees kampioen?” 

Toen reed ik al op de Henri Dunantlaan en in de bocht naar de Handelskade zei de mevrouw het antwoord niet te kunnen geven…
Daarover mopperde de dj dan ook, maar dat was van hem natuurlijk ook gespeeld.

Ik denk dat zo’n itempje op de radio vooral als “grappig” bedoeld is. 
En de meeste luisteraars zullen – hopelijk – denken: “Die astrolijn is natuurlijk ook maar een oplichtersbende.
Vroeger geloofde mensen daar misschien nog in.
In de tijd van Wodan en Odin of zo.
Maar tegenwoordig weten we wel beter”.
“Net als kijken in een glazen bol, allemaal nep!”

Nou ja, dat hoop je dan maar.
Want occultisme op zich is levensgevaarlijk.
Ook niet iets om mee te experimenteren.

Sterker: God verbiedt het nadrukkelijk![i]
“De persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien” lezen we in Leviticus 20.

En een paar verzen verder: “Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf”.

En wat doet Saul…
Juist, u hoorde het.

Saul zoekt zijn heil uiteindelijk bij een waarzegster.
En uiteindelijk ligt hij – zo lang als hij was – verslagen op de grond en weigert te eten.

Arme Saul.
Hij wilde niet buigen voor David.
Hij wilde niet dat David koning over hem zal zijn.

Hij wilde niet buigen voor de HEERE.[ii]
De volgende dag zal hij sterven…[iii]

“Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?”.

Die nakomeling van Saul, Saulus, eet ook niet.
En laat zich ook niet overhalen dat wel te doen.

Hoe anders zal hij zijn aankomst in Damaskus voorgesteld hebben.
Alles is immers anders geworden in de ontmoeting met de Opgestane en verheerlijkte Jezus.

Deze Saul, Saulus boog wel voor de nakomeling van David.
Gaf zich over: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”

Hij rende niet weg.
Hij groef zich niet in.
Nee, hij gaf zich over: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”

Heeft u die vraag na de vorige keer gesteld?
“Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”
Lukt het om de Heere bij het hele leven te betrekken?

“Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”, vroeg Saulus.

“Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.”
Opstaan. Niet blijven liggen.
En wat hij dan verder moet doen, dat zal hem meegedeeld worden in de gemeente van Damascus!

Niet een briefje uit de hemel: “Doe dit!”
Niet een directe Stem uit de hemel: “Doe dat!”
Nee, opstaan en op weg gaan.

In de weg van gehoorzaamheid zal hij verdere instructies krijgen.

En hij gehoorzaamt.
Hij gaat naar Damaskus.

Ik bedoel: Hij had ook kunnen denken! “Oef wat gebeurt me nou? Snel terug naar Jeruzalem en maar even overleggen met de hogepriester. Hoe nu verder? Wat te doen?”

Nee, hij gehoorzaamt en gaat naar Damaskus en verblijft in het huis van Judas.


Ondertussen – tewijl Saulus daar drie dagen vast en bidt – gaan de handelingen van de verhoogde Christus voort.

Bij Zijn hemelvaart had Hij gezegd:
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.[iv]


En nu zoekt de verhoogde Christus een discipel in Damaskus op. Ananias.
In een visioen wordt deze aangesproken.

“Ananias!”

“Zie, hier ben ik Heere”.

“Zie, hier ben ik Heere”.
Hetzelfde zei ooit Mozes toen hij geroepen werd.[v]
En de jonge Samuël, “Zie hier ben ik”.[vi]
Eli leerde hem toen te vragen “Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert”.

Ananias is één en al oor.

Hij krijgt de opdracht naar de biddende Saulus te gaan en hem de handen op te leggen.

De biddende Saulus. 
Saulus bidt…
Wat zou hij gebeden hebben?

Zou hij schuld beleden hebben?
Iets als “Het spijt me HEERE, maar ik dacht echt op te komen voor Uw eer. Ik dacht echt dat ik er goed aan deed om die Jezus mensen te vervolgen.
Maar nu begrijp ik dat dat verzet was tegen Uzelf”.

Wat zou hij gebeden hebben?
Die Psalm die we hoorden zingen?
“Wil Uwen knecht, door schuld verslagen,
O HEER, niet voor Uw vierschaar – voor Uw gerecht – dagen”
?

Zou hij bidden met het oog op Jezus: “Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden”?
“Leer mij Jezus, mijn leven in Uw dienst besteden”?

In ieder geval zal zijn hart hem aanklagen.
“Wat heb ik gedaan. Wat heb ik gedaan…”


Herkent u die vraag?
Ik denk van wel.
Wie hier vraagt zich nooit af: “Wat heb ik gedaan?
Waarom deed ik dat nou?
Het is zo fout…
Vergeef…”
Dat herkennen we allemaal toch?

Saulus bidt…
Ja, dat deed hij daarvoor ook wel.
Maar nu is zijn bidden toch anders.


Ook dat is voor ons herkenbaar, denk ik.
Je kunt bidden en je kunt “nog ff” bidden.
Soms kan bidden heel existentieel zijn.
Dat weet u maar al te goed.

Toen je dacht “Nu is het erop of eronder. Nu moet ik echt bidden. Nu moet U, Heere echt luisteren…”

Saulus bidt tot de Vader, door en tot Jezus.

En de Heere luistert.
Hoezo?
Nou in een visioen ziet hij een man binnenkomen met de naam Ananias, die hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien.

Tenminste, zo vertelt de Heere het aan Ananias.
En God liegt niet.

Zou Saulus dat visioen begrepen hebben?
Dat dat iets van de Heere was?
Of zou hij gedacht hebben: “Zou het? Beeld ik het me maar in…”

In ieder geval zal Saulus doorgegaan zijn met bidden.
Hij is na het visioen niet meteen gestopt met de gedachte “Nou het zal allemaal wel goedkomen. Ik ga maar eens een hapje eten…”
Nee, hij volhardt in het gebed.

Ondertussen is Ananias niet zo heel erg happig om te doen wat de Heere vraagt.
Het gerucht over Saulus is hem in Damaskus al vooruitgesneld. 

Hij vervolgt de gemeente in Jeruzalem en straks zal hij ook in Damaskus “Allen die de Naam van Jezus aanroepen” opsporen.

Even tussen haken: mooie benaming van de gemeente “Allen die Uw Naam aanroepen”.
Had Petrus niet op de eerste Pinksterdag gezegd: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.[vii]

Deze Saul gaat niet naar een waarzegster om een dode profeet aan te roepen.
Nee, hij roept de Naam van de Heere, Jezus aan!

Ondertussen maken de geruchten over Saulus Ananias ongerust.
En die ongerustheid begrijpen we wel, denk ik.

Want je kunt achterdochtig zijn als het om bekeringen gaat.
In het RD hebben een aantal schrijnende artikelen gestaan over moslims die hier in Nederland tot het geloof gekomen zijn en daarom niet meer terug kunnen naar het land van herkomst.
Hun leven loopt dan gewoon gevaar. 
Je bekeren tot Jezus betekent je eigen doodsvonnis. 

Maar het IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) stuurt mensen soms gewoon terug. 
Tegelijkertijd zijn er zo’n 25 bekeringscoördinatoren aangesteld, die bekijken of een bekering “echt” is.

Ik hoef u niet te zeggen, dat dat natuurlijk en geestelijk ontzettend lastig is. 
Temeer omdat voorgangers van gemeenten ook niet altijd gehoord worden.
En dat levert heel schrijnende gevallen op.

Bij Cross Culture hebben we ook met deze problematiek te maken.

Zou Saulus zijn bekering in scène hebben gezet?
Is hij wel echt bekeerd?
Of is hij een infiltrant die op slinkse wijze zo de gemeente binnen komt?

Zal hij straks als Ananias er is, als de grote boze wolf uit het sprookje van Roodkapje, een van de leiders – want ik denk dat Ananias dat wel geweest zal zijn – te pakken zal nemen.

Gelukkig neemt de Heere Zelf de ongerustheid weg.
Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument – vat, kruik! – om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten”.

Saulus zal voor de verhoogde Christus het instrument zijn waardoor de Naam van Jezus bij “volkeren”, “koningen” en “zonen, kinderen van Israël” worden gebracht.[viii]

Daarbij zal hij vanwege die Naam van Jezus veel moeten lijden.

Nou, dat is in de volgende hoofdstukken terug te lezen.
Blijkbaar is lijden onvermijdelijk met de verkondiging van Jezus verbonden.

Ondertussen is Ananias overtuigd en gaat hij op weg naar het huis van Judas, waar hij Saulus vindt en de handen oplegt.

“Saul. Broeder”.
Niet, nou meneer Saulus, vertelt u maar eens over uw zogenaamde bekering.
Nee: “Saul. Broerder”.

Hier in Vreeswijk, Nieuwegein hebben velen de gewoonte elkaar met broeder of zuster aan te spreken.

Mooi vind ik dat.
Want de Kerk is geen club van meneren en mevrouwen, maar gemeente van Jezus Christus, die Zich niet schaamt ons broeder of zuster te noemen.[ix]

Is dat niet geweldig?
Bedenk dat nou eens als u vandaag en volgende week bij het Avondmaal om u heen kijkt
Allemaal broeders, zusters.
Allemaal mensen waarvoor Jezus Zich niet schaamt.

En bedenk dan ook: “Zelfs voor mij niet…”

Ananias legt Saulus de handen op.

Hij wordt vervuld met de Heilige Geest.
De schellen vallen hem van de ogen.

En hij wordt meteen gedoopt.
Geen doopcatechese, of iets dergelijks.
Hij wordt meteen gedoopt.

Al het oude, al zijn falen. Al het kromme.
Alles wordt begraven.
Saul, Saulus wordt begraven en staat op in een nieuw leven.

Saul, Saulus sterft en staat op met Jezus.
Daarom kan hij – dat instrument, die kruik, dat vat dat Saulus heet – later schrijven:

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij (…) Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”.[x]

En dan eet hij en drinkt hij.

Volgende week vieren we samen het Avondmaal.
Is dat ook niet een eten en drinken, om de weg vol te kunnen houden.

Mensen van de Weg, hier in Vreeswijk, Nieuwegein.
Mensen die de Naam des Heeren aanroepen.
Mensen die gedoopt zijn, met Christus begraven, met Hem opgestaan.
Mensen die zeggen “Zie hier ben ik Heere”.
Mensen die zeggen ““Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”.

Hoor.
Jezus nodigt U als Gastheer aan Zijn tafel.
Kom en brengt het je al etend en drinkend te binnen.
Mijn lichaam, gebroken voor jou, voor u.
Mijn bloed, vergoten voor jou, voor u.

Opdat we leren vertrouwen op Zijn volbrachte werk.
Niet op onze eigen gerechtigheid of onze eigen vromigheid.

Nee, op Jezus alleen.

Wij bouwen op Jezus, anders niet; 
het is Zijn bloed dat redding biedt. 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
Wij steunen alleen op Jezus’ Naam.

Lof zij Christus.
Amen.


[i]  Lev. 19:26,31; 20: 6,7, 26,27; Deut. 18:9-14. Zie ook https://mjpaul.nl/tag/occultisme/, d.d. 2021-06-19.

[ii] Zie 1 Sam. 28:17-19.

[iii] Zie 1 Sam. 31.

[iv] Mat. 28:18-20.

[v] Ex. 3:4.

[vi] 1 Sam. 3.

[vii] Hand. 2:21. Zie ook Joël 2:32 en Rom. 10:13 e.v..

[viii] Vgl. 2 Kor. 4:6,7.

[ix] Heb. 2:11.

[x] Gal. 2:21.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s