Verborgen omgang

Preek over Psalm 25 en 1 Tim. 3:14-16 gehouden op de avond van zondag 16 januari in de Dorpskerk van Vreeswijk.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Vorige week eindigde ik de preek met de woorden van Jezus uit Johannes 15:
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”

Nu eindigde ik zo expres.
Omdat volgens mij daar de kern ligt.
Voor mezelf, maar ook voor ons als gemeente.

Blijven bij, blijven in Jezus.

Nu las ik afgelopen week de laatste preek van professor Graafland.
Een preek die hij schreef, maar nooit gehouden heeft.
Hij werd namelijk ziek en overleed daarna, en heeft die preek dus nooit gehouden.

Maar toen ik die preek gelezen had, wist ik gelijk waar ik vanavond over wilde preken.


Over de “verborgen omgang met God”.
Want dat is toch wel de kern, het hart van ons geloofsleven.
Het hart ook van het gemeenteleven.

Ga maar na, als wij de persoonlijke omgang met God niet zouden beoefenen, dan kunnen we lang en breed over van alles en nog wat praten, maar blijft het erg oppervlakkig.

De omgang met God bepaalt de hoogte en de diepte van ons geloofsleven.
En het gemeenteleven.

Uitgangspunt voor de preek van Graafland was het zevende vers van Psalm 25 die wij zojuist zongen.

Een berijmd Psalmvers dus:
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.


Het is misschien voor sommige van ons wat te veel gevraagd om dat hele zevende vers van deze Psalm uit het hoofd te leren.
En het is ook nog eens ouderwetse taal.

Maar als u allemaal vanavond nou die éne zin onthoudt.

Eén zin maar.
Ik hoop dat dát lukt.
Dat u het niet te ouderwets vindt, of onverstaanbaar.
Ook al is het een zin, in de taal van de 18e eeuw.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

U merkt namelijk dat daarin het woordje “vrees” terugkomt.
Dat woord dat we vorige week ook hoorden toen Paulus zei: “Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven”.

Ik zei toen al dat “Vrees en beven” niet zozeer met angst voor God te maken heeft.

Maar veelmeer met diep respect en ontzag.

Nu, Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

Je zou dus ook kunnen zeggen:
Waar het diepe respect voor God woont, daar wordt de verborgen omgang met God gevonden.

Daar wordt de omgang met Hem beoefend.
Heel intiem.

Niet voor iedereen zichtbaar, want het is een verborgen omgang.
Bidden, doe je ook niet uitgebreid op straat, maar vooral in de binnenkamer.
Het gaat dus om de binnenkant van ons geloof.

En tegelijkertijd zal er ook iets van naar buiten komen.
Zal het te merken zijn, in wat we doen of laten.

Want mensen bij wie het diepe respect voor God leeft, die bidden en lezen niet alleen uit de Bijbel. 
Nee, je zou kunnen zeggen: Die leven de Bijbel.
Die leven helemaal met en voor God, betrekken Hem bij alles.

En dat zal toch te merken zijn, dacht ik zo.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont


En nu vraag ik vanavond aan u: “Lukt dat?”

Wat?
Lukt het u, lukt het jou om de omgang met God te beoefenen?

Vindt u, vind jij tijd om stil te zijn voor en met God?

Vind je rust om tijd te nemen om met God, met Jezus te praten?

Dat lijkt me geen verkeerde vraag.

Want ik kan vorige week en vandaag wel zeggen dat de kern is “blijven bij en blijven in Jezus”, maar lukt u dat ook?

Lukt het om 24/7, uw hele leven te leven in contact met Hem?
Lukt het om de omgang met Hem beoefenen?

Of zegt u “eigenlijk versloft het een beetje…”

“Bijbel lezen… soms sla ik zomaar een paar dagen over.
Bidden? 
Soms ga ik slapen, zonder te bidden.
Zonder te danken…”

En toen dacht ik, misschien zit ‘m dat in dat woordje ‘vrezen’.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

Zeg eens eerlijk.
“Vreest u Hem ook?”

Ik vraag niet of u bang voor Hem bent.
Dat kan…

Dat je bang voor God bent.
Ik heb heel wat leerlingen gehad die bang waren voor God.
Die dachten dat geloven net zoiets als levertraan is.
Niet lekker, maar uiteindelijk wel goed voor je.

Ze gingen mee naar de kerk, niet omdat ze van God hielden.
Maar omdat ze bang waren later naar de hel te gaan.

En dat is toch niet de bedoeling van de Bijbel.
Zo’n soort vrees is niet wat de Heere van ons vraagt.

Nog een keer de vraag.
“Vreest u Hem?”
Dat is: “Leeft u in diep respect voor Hem?”

Misschien dat iemand denkt: Wat een rare vraag.
Is vrezen niet hetzelfde als geloven?

Nou ja, ja en nee.

Misschien voelt u het verschil, als ik het nu aan u vraag.

Als ik aan u vraag “Gelooft u in Jezus?”, dan denk ik dat u zegt “Ja, dat doe ik.”
Sommige mensen zullen denken en zeggen: “Natuurlijk doe ik dat, anders zat ik nu niet te kijken en te luisteren naar de kerkdienst. Dan zat ik nu naar Studio Sport te kijken, of zo”.

“Ja geloven in Hem, dat doe ik.”

Maar als ik dan vraag “Vreest u de Heere? Vreest u Jezus?”, wat zou u dan zeggen?
Zou u dan hetzelfde antwoorden?
Zou u dan ook zeggen “Natuurlijk doe ik dat…”

Of is er toch iets van aarzeling?

Omdat u nu denkt: “Leef ik eigenlijk wel in ontzag voor Hem?”

“Ben ik eigenlijk wel 24/7 met Hem verbonden?”

“Deel ik mijn leven wel echt met Hem?”

“Of sluit ik Hem toch een beetje buiten?”


U mag best weten dat ik me dat ook wel eens afvraag of ik de HEERE echt vrees.

Soms kun je namelijk van die boeken lezen, waar je helemaal onrustig van wordt.

Dan lees je van dominees die uren achter elkaar aan het bidden zijn.
Of midden in de nacht, om 12 uur hun bed uitgaan om te kunnen bidden.

En dan denk ik: “O, die is veel vromer dan ik.”
“Vast een veel betere dominee”.
“Hij gaat zelfs midden in de nacht zijn bed uit, om te kunnen bidden. En ik, lig lekker onder mijn dekbed…”
“Die meneer leeft veel dichter bij de HEERE dan ik.”
 

Of je leest van mensen die alles verkopen en zich helemaal afzonderen om zo helemaal op God gericht te kunnen leven.


Of je denkt aan al die broeders en zusters in het klooster.

Heel hun leven, heel hun dagritme wordt bepaald door een vast ritme. 

Vaste gebedstijden de hele dag door.
Wat zeg ik, dag aan dag, de hele week door.
Het hele jaar door.
Levenslang…

“Leven die mensen niet veel dichter bij God, dan ik?”, denk ik dan.

Bij hen bepalen het bidden en het Bijbellezen de dag.

En dan denk ik weer: “Hoe zit dat nou bij mij?”

Bepaalt het bidden en Bijbellezen nu mijn dag en doe ik er wat werk omheen?

Of is het precies andersom. Bepaalt de dag, en dan vooral de drukte van de dag, bepaalt de dag of ik eventueel nog aan bidden en Bijbellezen toekom.

“FF gauw bidden hoor, want ik moet…”

Herkent u dat?

Daarom vanavond die ene zin onthouden:

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

Nu is het wel opmerkelijk dat deze woorden in de berijming van 1773, die sommige mensen nog steeds de nieuwe berijming noemen, zo niet in de Bijbel staan.

In de Bijbel lezen we dus niet:

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.


In de Statenvertaling, staat in vers 14:
De verborgenheid des HEEREN is voor degenen die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.

Hoort u het verschil?
“De verborgenheid van de HEERE” is iets anders dan de “verborgen omgang”.

De tekst in de Statenvertaling spreekt eigenlijk over een verborgen God.

Over een God Die Zich verbergt.
Maar Die Zich tegelijkertijd ook laat vinden.

Door wie?
Door zielen waar Zijn vrees in woont.

Dat was bij David ook zo.
De verborgen God laat Zich vinden.

Ga maar na.

In het Oude Testament “woonde” God namelijk in de tabernakel en later in de tempel.
De HEERE “woonde” te midden van Zijn volk, maar op een verborgen manier.

Hij “woonde” achter het voorhangsel dat het heilige van het heilige der heiligen scheidde. 

Achter dat gordijn kon niemand Hem zien.
En dus ook niemand Hem ontmoeten.

Slechts één keer per jaar ging dat gordijn opzij.
Dan mocht de hogepriester bij God binnenkomen.


Maar ook niet zomaar…
Nee, hij mocht binnenkomen met een schaal bloed.
Offerbloed.


Alleen op grond van het offer was het mogelijk bij God binnen te komen.
En dankzij dat bloed was er op die ene dag dus toch sprake van omgang met God.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.


En toch, toch zien we in Psalm 25 hoe David zijn hart uitstort bij God.
Hij kent dus de verborgen omgang met God, want hij praat met God.

Hij bidt.
Hij bidt om verlossing, om vergeving, om leiding.

Wat mij daarbij opviel is dat hij daarbij een beroep doet op Gods barmhartigheid en Gods goedertierenheid, op Zijn verbondstrouw.

6Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain
want die zijn van eeuwigheid.
7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.

David pleit op de verbondstrouw van God.

Op Zijn barmhartigheid en op Zijn goedertierenheid.

Nu is goedertierenheid een ouderwets woord, wat je ook kunt vertalen met verbondstrouw.

En toen dacht ik: Doen wij eeuwen later niet hetzelfde?


Wij zijn toch ook aangewezen op de barmhartigheid en de verbondstrouw van God?

Ja, dat is waar.

Maar er is meer.

Oneindig veel meer.

Die verborgen God, die achter het gordijn in de tempel woonde heeft Zich namelijk in Jezus bekend gemaakt. 

Paulus jubelt het uit als hij schrijft:
16En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”

De verborgen God is geopenbaard in het vlees.

De God Die vroeger achter het gordijn verbleef is in Jezus op aarde verschenen.
Openbaar geworden!

Dat hebben we net gevierd met Kerst.
Jezus de Zaligmaker.

En deze Jezus is echt Immanuël: God met ons!

En Hij roept ons door Zijn Woord en Geest toe, ook vanavond:

Ik ben niet meer verborgen, u mag Me kennen, u mag zelfs heel dicht bij Mij komen, ja, en omgang met Me hebben, want Ik ben geheel de uwe. 

Dat is toch geweldig?

Nog mooier: Hij wil in ons wonen.
Opdat wij Hem zouden “vrezen”.
En de verborgen omgang met Hem zullen beoefenen.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

De Verborgene openbaart Zich.

En Hij wil dat heel nauw, heel intiem met ons leven.
En dat wij heel nauw, heel intiem met Hem leven.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont
.

En nu zie je dat die tekst ook als belofte kunt lezen!
We zullen vinden!

We vinden!
Omdat Hij ons gevonden heeft!

Plotseling moest ik weer denken aan de eerste vraag en het eerste antwoord van de Gewone Catechismus.
1.      Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. 
Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. 
Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.

Met deze God mogen we leven.

Elke dag!
Elk uur!
Elke minuut!
Elke seconde!

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.

Ja, daar ga je van zingen:    

Elk uur, elk ogenblik,
steun ik op U

zing en zeg je dan tegen Hem

En je praat eigenlijk de hele dag door tegen Hem:

Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.

En je bidt:

Leer mij uw wil te doen, 
steeds meer en meer;


Zullen we afspreken dat we de komende week tijd maken voor en tijd maken van onze stille tijd?
Desnoods de wekker te zetten, om tijd te maken voor de verborgen omgang.
Dat de drukte van de dag niet de verborgen omgang bepaalt.
Maar de verborgen omgang de drukte van de dag.

Zullen we de verborgen omgang beoefenen?
Ja, dat doen we.
Zeker in de week van gebed.

Niet omdat het moet!
Nee, dan wordt het weer zo moeterig.

Maar omdat Hij zegt: “Kom bij Mij!”
“Ik heb je gevonden!”


Als we dat niet doen.
Dan doen we Hem te kort.

En vooral ook onszelf…

En dat is toch zonde.

Daarom nog één keer.
Onthoud die ene zin, die belofte: 
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont!

Amen

Een gedachte over “Verborgen omgang

  1. Na mijn retraite je preek weer gelezen. Na!!! de retraite. Om Hem en mij niet te kort te doen. Want dat is toch zonde..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s