Volhardend en eensgezind

Salvador Dali, Pinksteren

2019-06-10 Overdenking Zangdienst n.a.v. Joh. 16:5-15 en Hand. 2:37-47.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

De afgelopen weken hebben we in Vreeswijk stil gestaan bij de tafelgesprekken die de Heere Jezus hield met zijn discipelen op de dag voor Zijn sterven.

Gesprekken die in het teken stonden van het naderend afscheid. Jezus zal vertrekken naar de hemel, de leerlingen zullen op aarde achterblijven: Hemelvaart.

We hoorden Jezus zeggen:
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.[i]
Als je van Mij houdt, doe dan wat Ik zeg.

Wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.[ii]
Dat laatste is gebeurd met Pasen en daarna, tot op de dag van vandaag.

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.[iii]

Intrek nemen… in ons wonen
Kerstfeest: God met ons.
Goede Vrijdag en Pasen: God voor ons.
Pinksterfeest: God in ons.

Daarbij onderstreepte ik het belang om te bidden om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest. 
Ook vandaag.

Waarom? Omdat we nog niet Thuis zijn.
Wij zijn nog niet in het Vaderhuis met de vele woningen.
Daarbij blijven we bedelaars. 
We leven van de geef.
Maar we weten wel: kinderen die vragen, worden door God niet overgeslagen.

Ook de discipelen baden. We zagen dat de discipelen “allen eensgezind volharden in het bidden en smeken.”[iv]
Gods belofte maakt geen luie discipelen die achteroverleunend wel zien wat ervan komt.
Nee, ze bidden om de vervulling van de belofte.

Ook op de eerste Pinksterdag lezen we dat de discipelen eensgezind bijeen waren.[v]  

Wat zal er terecht komen van het werk van de Heere Jezus?
Wat zal er terecht komen van Zijn prediking?
“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.[vi]

Zullen mensen zich tot God wenden?
Of zal Jezus’ werk, Zijn daden worden vergeten?
Dat na 50, 60, 70 jaar iemand zou zeggen: “Oh ja, Jezus, da’s waar ook. Er was eens…”

En dan gebeurt het:

U kent de geschiedenis wel he?
Alle gelovigen zitten bij elkaar in een huis. 
Plotseling komt er van boven een vreemd geluid. 
Het klinkt alsof het heel hard begint te waaien. 
Het is overal in huis te horen. 
Dan kijken ze naar elkaar.
He, da’s vreemd. Het lijken wel vlammetjes.

Ze zien vlammen van vuur op elkaars hoofden.
Vuur, dat reinigt, verwarmt en licht geeft.

Op iedereen komt een vlammetje.
Zo komt de Heilige Geest in alle gelovigen.

Ze beginnen te spreken in vreemde talen. 
Talen die ze niet op school of later via de LOI geleerd hebben.

Op dat moment zijn er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Zij zijn gekomen om het Pinksterfeest (het Wekenfeest) te vieren. En ook zij horen het geluid. 
En ze komen er allemaal op af. Nieuwsgierig…

Dan horen zij vol verbazing aan dat er in hun eigen taal gesproken wordt…
“Hoe kan dat nou? Die mensen komen toch uit Galilea? Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.”

De mensen snappen er helemaal niets van, en weten niet wat ze ervan moeten denken. 
Daarom vragen ze zich en elkaar af: “Wat betekent dit toch allemaal?”

Nou ja, er zijn er natuurlijk direct ook een aantal die er een beetje schamper over doen: “Ah joh, die mensen zijn gewoon dronken!”

Maar dan begint Petrus te preken.
Midden tijdens een oploop wordt gepreekt!

En dan gebeurt er wat…

Wij… ik… Ik ben geneigd te letten op “vlammetjes”, op “wind”, op “vreemde talen”, op het bijzondere. En denk dan: “Gebeurde dat nog maar eens… Dat je vlammen ziet op alle hoofden hier… Alle kerkgangers die in vreemde talen beginnen te spreken… “

Daarom schreef ik op het weekbericht dat stukje van Kievit en zijn woorden “Wij laten ons liever door spektakel bekoren, dan door preken bekeren”.
Ik moest er om glimlachen…

Maar goed, op die eerste Pinksterdag wordt er dus gepreekt.

En in die preek hoor en zie je wat de Geest doet.
Het is wat Jezus al gezegd heeft in Johannes 16
8En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Wat doet de Geest?
De wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

Vroeger betrok ik dat vooral op mijzelf.
De Geest overtuigt mij van mijn zonden. Ik zie alles wat ik verkeerd heb gedaan.
Het is verschrikkelijk. Daarom vraag ik “Hoe word ik rechtvaardig voor God?”
Nou, in het geloof ontvang ik de gerechtigheid van Jezus en word ik gered van het oordeel. En daar ben ik dankbaar voor…
Zeg maar de volgorde van de Heidelbergse Catechismus. Eerst ellende, dan verlossing en dan dankbaarheid.

Maar… zo staat het er dus niet in Johannes 16.
Want wat de Geest doet, is de zaak van Jezus aan de orde stellen!

Hij regelt als het ware het hoger Beroep!
De Geest stelt de zaak van Jezus alsnog aan de orde!
Dat is wat er gebeurt met Pinksteren!
Geen schimmig of vaag gebeuren of zweverig gedoe, maar heel concreet wordt de zaak van Jezus aan de orde gesteld…

Hij overtuigt dat de Rechtvaardige onterecht werd gestraft!
De Vader deed recht! Want met de kruisging was het niet afgelopen!
Neen, het werd Pasen!
Dat stelt de Geest aan de orde!

En hoe raakt de geschiedenis van Goede Vrijdag en Pasen bekend?
Daar zorgt God Zelf voor door Zijn Geest te zenden!
De Geest stelt het aan de orde.
De Geest zet Jezus, Zijn zaak in het licht!
En daarvoor gebruikt hij mensen als Petrus… en u en mij.

De Geest stelt het aan de orde en Hij overtuigt!
De Geest laat zien dat de weg van afwijzing van Jezus een dwaalweg was en is.

God is met de wereld in een rechtsgeding verwikkeld over de vraag: Wie is Jezus.
Wie is Hij?
Wie is Jezus?

Wij geloven toch dat Hij God Zelf is die vlees is geworden.
Dat God Zelf in Jezus naar deze wereld kwam, in liefde voor mensen? 

Maar de wereld ontkent dit en wil er niets van weten.
Duwt Hem weg… Kruisigt Hem.

In Johannes 16 is de wereld vooral de vrome, godsdienstige wereld. Maar tegelijkertijd is het de ‘wereld’ die God geschapen heeft.
Onze wereld, die bezet is (of beter was…) door vreemde machten onder leiding van de “overste dezer wereld”.[vii]

Na de komst van de Zoon, volgt nu een nieuwe inzet van God: de komst van de Geest.

De Geest zal de wereld overtuigen dat ze op de verkeerde weg zat en zit door Christus uit te schakelen. 

De Geest is daarbij niet alleen Trooster, Helper en Pleitbezorger. Hij is vooral ook de aanklager van de wereld.
Waarom: de Geest overtuigt “van zonde, gerechtigheid en oordeel”.

Allereerst dus“Van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;”
Dat doet de Geest dus eerst…
Overtuigen van zonde…
Gebeurde dat niet precies zo op de eerste Pinksterdag?

Petrus eindigt zijn preek met de woorden: “36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.”

Mensen die voorbijgingen aan Jezus. Die misschien 53 dagen eerder geroepen hebben “Kruisigt Hem, kruisigt Hem!” of “Kom dan van het kruis af…” Die mensen raken verslagen in het hart. Die schrikken zich een ongeluk…
Opeens beseffen ze: Ik ben schuldig aan de dood van Jezus! Wat heb ik gedaan?

Ik ben schuldig aan de dood van Jezus…
En is dat niet hetzelfde bij u, bij mij, bij jou…?
Dat je ontdekte dat Jezus – zoals je dat leerde – voor jou stierf, maar meer nog dat Hij aan jou stierf?

T’en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten” dichtte Revius.
Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die U dit heb gedaan (…)
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

Zonde is dus niet zo zeer iets van verkeerde dingen doen. Door het rode stoplicht rijden, een koekje pikken, afkijken bij een SO of zo.
Zonde is vooral ZONDER.
Zonde, zonder.
ZONDER Jezus…

Zonde is de weigering in te zien, dat God zich in Jezus ten volle heeft geopenbaard. 
En dan gaat het niet alleen om Jezus als persoon.
Maar ook om wat Hij heeft gedaan! Zijn werk!

Niet in Jezus geloven is in de praktijk van het leven van alle dag: voorbijgaan aan het beslissende van Zijn woorden en daden.
Het is Jezus relativeren of negeren.
Net doen alsof Hij niet naar deze aarde gekomen is.
Net doen alsof het nooit Kerst is geweest.
Net doen alsof het nooit Goede Vrijdag is geweest. Alsof Hij de zonden niet wegdraagt…
Net doen alsof het nooit Pasen is geworden. Alsof de dood het laatste woord heeft…
Net doen alsof Jezus niet naar de hemel is gegaan…. Alsof Hij niet regeert vanuit de hemel…
Net doen alsof Hij niet de Geest heeft uitgestort…

Zonde is zonder…
Leven zonder Jezus…
Hem niet binnen laten in je levenshuis… of Hem ergens in een kamertje achteraf parkeren…

Daarom een vraag?
Wie is de Heere Jezus voor je? Houdt u van Hem?
Heeft Hij het voor het zeggen in uw leven? In jouw leven? In mijn leven?
Wij zeggen “Jezus is Heer” en “Heere Jezus”, maar is Hij echt de Heer, de Baas in mijn leven? De Heer in jouw leven? In uw leven?

Of zitten ik zelf nog op de troon… “Ik maak zelf wel uit…”

De Heilige Geest overtuigt van zonde.


Hij overtuigt ook van gerechtigheid.
Vers 10 zegt“van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;”
Hier gaat het om het feit dat God de Vader zijn Zoon recht zal doen door Hem op te nemen in zijn heerlijkheid. En dat gebeurde! 

Jezus wordt recht gedaan in Zijn opstanding en hemelvaart! 
Vader wekte de Zoon op! 
En gaf Hem de ereplaats: Zittend aan de rechterhand van God!
Hemelvaart is niet iets van “Bij Saturnus rechtsaf… of Jupiter…”
Nee, hemelvaart is heeft feest van recht! Jezus is Overwinnaar, Die zit aan de rechterhand van de Vader.

Kijk, er zijn mensen die blijven ontkennen dat Jezus de gezondene van de Vader was en is. Zij zien Jezus sterven als een tragisch einde. Aardige man was Hij, lief ook. Maar zij ontkennen Zijn opstanding.
En dus ook Zijn hemelvaart. Laat staan Zijn wederkomst.

Maar het wordt Pinksteren. De Geest zorgt ervoor dat mensen, dat u en ik geloven dat Jezus is opgestaan en naar de Vader is gegaan.
De Geest zorgt ervoor dat we Jezus als de Verheerlijkte aanbidden!

Tegelijkertijd laat de Geest ook de gerechtigheid van Jezus zien.
Hij is de rechtvaardige!

Kijk… net zei ik dat je met een schok kunt ontdekken: “Jezus stierf niet alleen voor, maar allereerst aan mij”
De Geest brengt je aan de voet van het kruis…
Hoe verschillend we allemaal ook zijn, we worden allemaal bij de Ene gebracht. Daar op Golgotha.

“Zo erg is het met je, dat Ik eraan moet sterven…”
En tegelijkertijd:
“Zoveel houd Ik van je dat Ik in jouw plaats sterf…”
“Ik voor u, daar gij anders die eeuwige dood had moeten sterven…”


Ik al jouw zonden. Jij al Mijn gerechtigheid…
En zo schenkt de Rechtvaardige mij Zijn gerechtigheid.
Jezus is de Rechtvaardige!
En u en ik, jij en ik zijn het dankzij Hem!

En de Geest overtuigt “van oordeel…”  Ja je zult geoordeeld worden! Straks, later, ooit…
Maat dat staat hier niet!

Hier staat dat de Geest overtuigt “van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.”
De vorst van deze wereld is veroordeeld!
De Heilige Geest maakt ons duidelijk dat in kruis en opstandig de duistere macht die zich ten onrechte de wereld had toegeëigend, de strijd heeft verloren. 

Al maakt hij zich nog zo breed. Al gaat hij rond als een briesende leeuw. Het oordeel is in Jezus’ sterven en opstanding reeds voltrokken. 
Satan is verslagen!

Dat lijkt er niet op he, als je naar het journaal kijkt.
Of als je die verschrikkelijke boodschap in het ziekenhuis hoort: “Inoperabel, wij kunnen niets meer voor u doen…”
Of als je een geliefde moet begraven.
Verschrikkelijk.
Wat gebeuren er verschrikkelijke dingen… En wat een ellende moeten mensen meemaken.

En toch… en toch… de overste der wereld is veroordeeld…
Het wordt ons verkondigd!

Overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Dat is dus wat de Geest met Pinksteren doet. 
De wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel…
En dat begon in Jeruzalem…
En de Geest deed en doet het in Nieuwegein.
En Hij zal het doen!
Wat?
Het licht op Jezus zetten…
Je bij Jezus brengen…
En je bij Jezus houden!

Daarbij zet de Geest je in een gemeenschap van mensen.
Mensen die je misschien zelf niet uitgekozen had. Nee… , maar God deed het voor je.
En Hij doet ons delen in het heilswerk, in het volbrachte werk van Christus.
Hij vernieuwt en verandert mensen…

De goede Boodschap gaat niet over uw, jouw en mijn (on)mogelijkheden en wat wij moeten, maar over wat God in Jezus Christus gedaan heeft en wat Hij door Zijn Geest doet!

Hij zet mensen in vuur en vlam voor Hem…

En wat werkt het concreet uit?
Nou dat lazen we in Handelingen 2.

Er zullen heus mensen geweest zijn, die zeiden en dachten “Pffff…tsss” en wegliepen.
Maar God-zij-dank zijn er ook die het getuigenis van de Geest beamen.
Zij nemen de Boodschap met vreugde aan.
Ze bekeren zich – draaien zich om naar God – en laten zich dopen en ontvangen de gave van de Heilige Geest.

Op die eerste dag: 3000 man.
En zij volharden.
Ze zijn eensgezind.
Ze delen.
Ze loven God…

En het mooie is ook nog, dat dat wervend blijkt te zijn. Over missionair gesproken:
Ze vinden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Ze staan in vuur en vlam voor Jezus.
“Waar je mee omgaat, word je mee besmet”.[viii]
Nu ja, in hun doen en laten gaan zij steeds meer op de Heere Jezus lijken.[ix]
Liefhebbers… Van God en van mensen…

Hij die wilde worden als wij, zorgt ervoor dat wij worden als Hij. 

Het is vandaag Pinksterfeest…
De Geest zet het volle licht op Jezus.

En daarom een vraag: “Zou u zonder de Heere Jezus kunnen?”

Nee toch?
Al bij onze doop heeft Hij beloofd dat Hij in ons wonen wil. 
En ons wil toe-eigenen dat wat we in Christus hebben: namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we onbevlekt voor Hem zullen staan!

Onbevlekt… Kunt u zich dat voorstellen?
Kinderen die vragen, worden door God niet overgeslagen.

En daarom bidden we:
Doe wat U bij onze doop beloofd heeft.
Eigen ons toe wat we in Christus hebben:
De afwassing van onze zonden.
De dagelijkse vernieuwing van ons leven

Vernieuw ons, voor het eerst of opnieuw. Steeds weer, steeds meer.
Zodat we meer en meer op de Heere Jezus gaan lijken!

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Lof zij Christus!

AMEN!


[i]Joh. 14:15.
[ii]Joh. 14:21.
[iii]Joh. 14:29.
[iv]Hand. 1:14.
[v]Hand. 2:1.
[vi]Mat. 4:17.
[vii]Vgl. Joh. 12:31, 14:30, 16:11.
[viii]Vgl. Spr. 13:20.
[ix]Zie: Rom. 8:29.

Een gedachte over “Volhardend en eensgezind

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s