Doelgericht! Heilig leven, nauw met Christus en Zijn Woord.

Preek 1 Petrus 1:13-25. Gehouden Zondagavond 13 oktober 2019 in de Dorpskerk voor de tweede Bijbelstudie-week over de 1 Petrus-brief.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus

Vroeger voetbalde ik vanaf mijn twaalfde jaar bij ROHDA ’76 in Bodegraven.
Een aparte naam ROHDA, vooral vanwege die H na de O en voor de D.

Maar de naam was wel bewust gekozen.
Rohda was namelijk een afkorting van een zin: Recht Op Het Doel Af.
En omdat de club in 1976 werd opgericht, werd het dus ROHDA ’76.

ROHDA, Recht Op Het Doel Af.
Later voetbalde ik bij NOAD, en dat betekende Niet Opgeven Altijd Doorgaan.
Ik begon ooit bij de Jodan Boys, Jongelingsvereniging Daniël werd Jodan… En Boys erachter klonk wel leuk…

Maar goed. ROHDA, Recht Op Het Doel Af.
Mooi gekozen voor een voetbalclub!
Net als NOAD, Nooit Opgeven, Altijd Doorgaan.
Het klinkt een beetje Duits, scoren in de laatste minuut.

Maar zou je zo’n naam nu ook aan een kerk kunnen geven?
De ROHDA-kerk of de NOAD-kerk?
De ROHDA-gemeente of de NOAD-gemeente?

Ik ken eigenlijk geen kerk die zo heet, maar toch.
Ik denk dat Petrus het een mooie naam zou vinden.
Recht Op Het Doel Af.

Waarom? Omdat Christenen doelgericht leven!
Ze verwachten het Koninkrijk.
De openbaring van Jezus Christus.
Bij de komst van Jezus vindt de onthulling (apokalupsis) plaats van wat nu nog niet te zien is.
Jezus zal geopenbaard worden.
En met Hem zijn kinderen. Daar ziet de Schepping naar uit. Denk maar aan Romeinen 8:19
19Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
We leven richting de Toekomst. Naar het einddoel van ons geloof (vers 9).

Vanavond wil ik met u – vreemdelingen, uitverkorenen, wedergeborenen – kijken naar de verzen 13 tot en met 25.

Daarbij wil ik drie zaken extra onderstrepen:
1. Denk helder na!
2. Leef heilig
3. Heb lief

  1. Denk helder na!

Het eerste wat Petrus tegen de gemeenten zegt – dus tegen de vreemdelingen, de uitverkorenen en de wedergeborenen – het eerste wat Petrus zegt is:
13Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

13Omgord daarom de lendenen van uw verstand
Zoals de Israëliet het opperkleed om zijn middel omsnoerde met een gordel, om goed te kunnen lopen, zo moeten de lendenen van het verstand worden omgord.
Waarom? Nou zoals je met lopen kunt struikelen, zo kun je ook met denken struikelen!
Allerlei gedachten spelen door je hoofd…
Allerlei prikkels vragen de aandacht…
En voor je het weet worden je gedachten in beslag genomen door allerlei zaken en vergeet je het belangrijkste.

“Denk helder na”, zegt Petrus.
Focus je nu eens op waar het om gaat!

Christenen moeten dus hun denken insnoeren…

wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
Hoop nu helemaal op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Zet daar nu al je hoop op…

Toen ik daarover nadacht bij de voorbereiding, dacht ik: “Dat is eigenlijk best spannend…” Want er is natuurlijk altijd dat stemmetje dat zegt “Ah joh… Jezus komt helemaal niet terug…” “Je verknoeit je leven met dat verwachten…”
Je hoop volledig zetten op iets wat je niet ziet… is lastig.

Wij zouden het liefst een beetje doen aan risico spreiden.
Al je geld zetten op iets wat je niet ziet.
Als Petrus nu gezegd zou hebben: “Doe dit, doe dat en hoop daarbij ook nog een beetje op de genade die u toegebracht wordt…”
Maar dat zegt hij niet.
Hoop volkomen!

Waarom?
Omdat de opstanding van Jezus ons tot hoopvolle mensen gemaakt heeft.
Omdat wij geloven dat de opstanding van Jezus de garantie is van de onze!
Omdat wij geloven dat de opstanding van Jezus betekent dat de schuld verzoend is! Vader wekte Jezus op!

Maar zien we er wat van?
Wij kijken bij een begrafenis toch net zo goed tegen een kist die in de grond zakt als iemand die niet gelooft dat Jezus de Christus is.
Wij lopen toch net zo goed aan tegen de weerbarstigheid en de gebrokenheid van het leven?

Misschien maakt juist dat het vreemdelingschap zo lastig.
Dat je je afvraagt “Slaat het allemaal wel ergens op…”
En dat je dan vervolgens denkt: “Nou ik moet wel een beetje uit het leven halen wat er in zit…”
“Ik moet toch ook wel een beetje om mezelf denken…”
En aan het eind van het liedje leef je gewoon voor het “hier en nu”.
Als ik het “hier en nu” maar lekker heb.
Of er straks een hemel is en zo, dat zien we dan wel…

Petrus zegt: hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus

Wij hopen op de genade.
Daarover kunnen we nu al enthousiast zijn, maar ten volle beseffen wat die genade inhoudt, dat zullen we pas ervaren bij de openbaring van Jezus Christus.

13
Omgord daarom de lendenen van uw verstand.
Denk helder na.

Petrus roept op om geconcentreerd te zijn. Geconcentreerd te denken.
Gefocust. Je niet af te laten leiden door van alles en nog wat, maar om Doelgericht te leven…

Dat brengt ons bij het tweede.

2. Leef heilig

Denken en doen.
Christenen doen maar wat.
Nee! Juist niet. (vgl. ook Rom. 12:1-2)

14Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Het is alsof Petrus met Johannes heeft overlegd.
Johannes schrijft namelijk in zijn eerste brief
2Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
(1 Joh, 3: 2 en 3)

Heilig – rein…
Wie zou niet denken aan de Doop?
Daar ging het woensdag over!
‘We worden gewassen om schoon Gods nieuwe dag in te gaan” (GC8).

Een heilig leven.
Dat is toegewijd leven.
Wij kunnen een hekel hebben aan “heilige boontjes”. Aan “fijnen” en “vromen”, maar toch. Jaja, maar we worden er hier wel toe opgeroepen.

Ik denk dat het daarbij goed is te beseffen dat het hierbij niet zo zeer gaat om wetjes en regeltjes!
(Vergelijk de vijf zuilen ISLAM)

Het gaat niet om een benauwd leven, maar nauw leven.
Een leven dat gestempeld wordt door de omgang met Christus.
Hij zet ons in de ruimnte.
Daarom zei ik: “Geen benauwd, maar een nauw, een toegewijd leven.”

Dat begint van Boven!
Je wordt niet meer van onderen bestuurd, maar van Boven!
En je laat je van Boven besturen en niet van onderen

En je bidt:

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Mijn tijd is van God.

Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Je handen en voeten. Ze zijn van God.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied’.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Je stem, de dingen die je zegt (vgl. Jak. 3)
Hoe spreek je nu over Hem?

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud’.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
Ik heb een predikant gehad die dit couplet niet wilde laten zingen. “Dat doen ze toch niet” zei hij. Is dat te negatief?
Mijn geld, mijn goederen. Mij kracht en verstand. Het is van en voor Hem.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon’.
Dat ik wil wat God wil.
Dat niet ik op de troon zit (of weer ga zitten) maar Hij.

Neem ook mijne liefde, Heer;
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
Neem mijzelf…
Dat is de totale overgave.
Weet u nog, de eerste woensdagavond over de GC?
Wie voor zichzelf leegt, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden. (GC 2)
Ik ben niet meer van mezelf, ik ben van Jezus! (HC1)

En daarom doe je niet meer wat je zelf lekker vindt.
Waarom doe je dat? “Omdat het kan…”
“Moet ik toch weten…”

Bij ons geen “Ni Dieu, ni maitre”, geen God en geen meester.

We hebben juist een Meester gevonden.
We hebben juist God gevonden.

We zijn door Hem gevonden.

Leven door Hem.
Leven voor Hem.

wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
Wandelen in de vreze des Heeren, dat is leven in het diepe respect voor God. Hem betrekken bij je hele leven.
Je weet toch.. (vers 18) … dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Er is voor mij betaald! Voor u, voor jou!
God heeft voor een offerlam gezorgd (Gen. 22).
Door Zijn bloed bewerkt Hij mijn vrijheid (Ex. 12).
De schuld, de zonde wordt op Hem gelegd (Jes. 53).

Ik ben duur gekocht.
U bent duur gekocht.
Jij bent duur gekocht!

Vrijgekocht… (vers 18)
Vrijgekocht van de cirkel van het zinloze bestaan!

20Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

We geloven en hopen op God!
En we hebben lief…
Dat is het derde. 

3. Heb lief!

22Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart,
Er staat niet “gedoog elkaar een beetje in de gemeente. Gun elkaar een beetje ruimte…”Nee: “Heb elkaar vurig lief uit een rein hart!”

Wie, ik?
Ja, jij! Ja, u!

23u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uitonvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het Woord heeft je tot leven verwekt!
Het Woord, het zaad van de wedergeboorte!

24
Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.

25Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Het Woord blijft!
En wie zich vastklampt aan dat Woord zal ook blijven.

Het Woord: dat is niet de dode letter!
Maar de Geest Die Zich aan het Woord paart.
Er zit Iemand in het boek!

Het Woord brengt leven!
Ook hier…

Drie zaken dus – vreemdelingen, uitverkorenen en wedergeborenen.
Drie zaken geeft Petrus ons mee.
1. Denk helder na 2. Leef heilig en 3. Heb lief!

Zou het lukken, denkt u?

Nou ja, Petrus vraagt zich dat niet af!
Hij gaat er vanuit dat er gehoorzaamd wordt.
Hij weet wat Jezus uitwerkt in levens…

Dat Hij geeft wat Hij beveelt.

Augustinus bad: ’Geef, Heere, wat Gij beveelt, en beveel dan wat Gij wilt, dan zult U niet tevergeefs bevolen hebben.’

ROHDA 33!
Amen!

Een gedachte over “Doelgericht! Heilig leven, nauw met Christus en Zijn Woord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s