Heilige onbezorgdheid

Preek gehouden op 10 april 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Voordat we naar de tekst van Filippenzen 4:2-9 kijken eerst even iets vooraf.

De vorige keer preekte collega de Pater over Filippenzen 3:12-4:1 en eindigde hij zijn preek met de woorden:

Houd dit voor ogen, mijn doel is Christus winnen, ik blijf niet hangen in het verleden, ik mag verder kijken dan alleen de dingen van deze aarde, mijn toekomst is in de hemel waar Christus is. Daar ligt mijn hart. Want Hij heeft het gestolen.[i] 

Prachtige slotzinnen, die ik graag even herhaal.

Houd dit voor ogen: Mijn doel is Christus winnen.
Ik ben helemaal de Zijne.
Hij is helemaal de Mijne.
Hem wil ik steeds beter leren kennen.

Straks zal die kennis volmaakt zijn.
Nu is mijn kennen beperkt, maar straks zal ik Hem kennen zoals Hij mij nu kent.[ii]
Daar strek ik mij naar uit.

Ik ben onderweg naar de ontmoeting met Hem.
Daarom blijf ik niet in het verleden hangen.
Daarom kijk ik verder dan alleen maar naar de dingen op aarde.

Mijn toekomst is in de hemel waar Christus is. 
Daar ligt mijn hart. 
Want Hij heeft het gestolen.

Hij heeft mijn hart gestolen.

Bij deze woorden “Hij heeft mijn hart gestolen”, ligt volgens mij nu precies de kern.
Jezus, als “hartendief”.
Dat is – even voor alle helderheid – beeldspraak.
Want Jezus steelt het hart niet!
Nee, Hij koopt het!
En betaalt ervoor.

Maar Jezus is Degene Die mijn hart in beslag neemt.
Jezus is het Die door Zijn Geest in mijn hart woont.[iii]
En er Zelf voor zorgt dat dat hart van mij in liefde voor Hem gaat kloppen.[iv]

Waarom hebben wij Hem lief?
Omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.[v]

Hoe lief?
Daar zullen we deze week bij stil staan in de Stille Week.

Maar ik kan al wel vast verklappen dat Hij heeft laten zien wat Liefde is.
Jezus, de Liefde is geduldig,
Jezus, de Liefde is vriendelijk,
Jezus, de Liefde is niet jaloers,
Jezus pronkt niet,
Jezus doet niet gewichtig,
Jezus handelt niet ongepast,
Jezus zoekt niet Zijn eigen belang,
Jezus wordt niet verbitterd,
Jezus denkt geen kwaad.[vi]

Jezus is het toonbeeld van de liefde.
De liefde:
7zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.[vii]

Nou, dat alleen maar even vooraf.
Want we moeten vanavond naar Filippenzen 4:2-9.

Maar ik dacht wel: 
Deze woorden zijn vooraf wel eerst nodig, anders hangt dat hele Bijbelgedeelte in de lucht.
En omdat het niet in de lucht mag blijven hangen, daarom allereerst een vraag.

“Heeft Jezus nu uw, jouw hart?”
“Houdt u, houd jij van Hem?”


“Zou u, zou jij zonder Hem kunnen?”
“Zonder Hem willen?”

Daar komt het toch op aan?
En daar hangt alles, maar dan ook alles mee samen.

Hem liefhebben, is een zaak van het hart.

Hem liefhebben, is een zaak van je hele zijn, je hele leven, je ziel.
Hem liefhebben, is een ook zaak van je verstand.
Je denken.

Niet alleen je hoofd dus. Je denken.
Niet alleen je buik, je gevoel en je onderbuikgevoelens.

Het gaat om hart, ziel en verstand. Die samen.

Zullen we naar de tekst gaan, mijn blijdschap en kroon Vreeswijk?


Hoe zal de gemeente van Vreeswijk staande blijven in de Heere?
Vijf antwoorden worden daarop gegeven.

1. Door eensgezind te zijn.
2. Door je altijd in de Heere te verblijden.
3. Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen.
4. Door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heere te leven, aan Wie je alles voorlegt.
5. Door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heere te leven.

Het eerste antwoord is dus door eensgezind te zijn.

In vers 2 en 3 lezen we:
2Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.
3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.


Twee vrouwen, twee zusters die met Paulus hebben samengewerkt, en wiens namen opgetekend staan in het boek des levens[viii], liggen blijkbaar met elkaar overhoop.

Ruzie in de kerk!
Onenigheid in de kerk!

U kunt er zich waarschijnlijk amper een voorstelling van maken, maar blijkbaar kan zoiets gebeuren.
Wat?
Dat mensen die nota bene in het boek des levens staan, mensen die van de Heere Jezus houden, toch met elkaar overhoopliggen.


Waarover precies, wordt niet vermeld.
Misschien over hele of halve noten.
Misschien over wel of geen hoedje.
Misschien over de vraag of de vrouwen en de mannen in dezelfde bank mogen zitten, of toch liever gescheiden.

We weten het niet.
Blijkbaar is het waarover, minder belangrijk dan het dat!

Hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat mensen in de kerk, elkaar het licht in de ogen niet gunnen?

“Ja, omdat zij!”
“Nee, omdat hij!”

Paulus roept op om eensgezind te zijn.

Die oproep kwamen we al eerder tegen.
U herinnert zich nog wel dat Paulus in hoofdstuk 2 schreef:
2maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.

Om eraan toe te voegen:

3Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

Laat nou die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Let nou op Hem.[ix]

Als er dus zusters zijn, die ruzie met elkaar hebben.
Of er zijn broeders, die ruzie met elkaar hebben – dat kan ook.

Probeer er dan samen op de knieën voor de Heere Jezus uit te komen. 
Je bent toch samen ‘in de Heere’.
Door het geloof in Christus toch aan elkaar verbonden.

En als het samen niet lukt, vraag er dan een andere broeder of zuster bij.

Dat is niet raar.
En ook niet erg.
Hier in dit gedeelte roept Paulus zijn metgezel op om te bemiddelen, om te helpen.

Wie die metgezel is, is niet zeker.
Sommigen zeggen Epafroditus, anderen noemen Timotheüs.

Nou ja, wie het is, is niet zo belangrijk.
Maar dat onenigheid wordt bijgelegd is dat wel.

Hoe zal de gemeente staande blijven in de Heere?
Het eerste is dus: door eensgezind te zijn.

Het tweede antwoord luidt:
2. Door je altijd in de Heere te verblijden.

Dat is vers 4: 4Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft met Kerst.
Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft in Zijn omgang op aarde.
Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft in de Stille Week.
Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft op Goede Vrijdag.
Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft met Pasen.
Bedenk nou wat de Heere gedaan heeft bij Zijn hemelvaart.
Bedenk nou dat de Heere aan de rechterhand van de Vader zit!
Bedenk nou dat de Heere Zijn Geest met Pinksteren uitgestort heeft.
Bedenk nou dat de Heere Zelf zal komen om alle dingen recht te zetten.

Verblijd je, verheug je nou in Hem!

Laat Hij nou je focus zijn!

Wie zich verblijdt in de Heere, zal wat de omstandigheden ook zijn, toch een opgewekt, opgeruimd gemoed hebben.
Ons humeur is namelijk niet afhankelijk van rooskleurige omstandigheden, maar van de gemeenschap, de omgang met Christus. 


En die omgang met Christus, zorgt ervoor dat we vriendelijk naar “buiten” worden, vriendelijk zijn tegen alle mensen.

Dat is punt 3.
Hoe zal de gemeente staande blijven in de Heere?
3. Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen.

Vers 5: 5Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. 

Paulus voegt eraan toe: “De Heere is nabij.”

Daarmee wil hij niet alleen zeggen dat de wederkomst dichtbij is, maar ook dat de Heere Zelf nu al, door Zijn Geest nabij is.
We kunnen op Zijn hulp en bijstand rekenen.

Daarom het vierde punt.
Hoe zal de gemeente staande blijven in de Heere?
Punt 4: Door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heere te leven, aan Wie je alles voorlegt.

Vers 6: 6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

De wetenschap dat de Heere nabij is, geeft kracht om onbezorgd te leven.

En ik dacht zo: als we iets nodig hebben, in deze tijd, dan is het wel heilige onbezorgdheid.

Want je hoeft maar vijf minuten naar het journaal te kijken, of een paar seconden en het nieuws kan je al helemaal naar de strot grijpen.
Je zou maar in Boetsja wonen en dan lezen:
6Wees in geen ding bezorgd.

Of in Marioepol.
Of op een trein staan de wachten in Kramatorsk.

Slaan die woorden dan nog ergens op?

Is het niet een advies, van buiten de werkelijkheid?
Woorden die een dominee kan verzinnen die nooit van zijn eigen studeerkamertje komt?

Gemeente, zullen we niet vergeten dat Paulus deze woorden vanuit de gevangenis schrijft?
Niet vanuit een luxe studeerkamer van een grote pastorie of zo.

Nee.
De wetenschap dat niets hem kan scheiden van de liefde van Christus, geeft dat hij heilig onbezorgd kan zijn.[x]

Of zoals hij het zegt in Romeinen 8:
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?[xi]

God zorgt!

Natuurlijk en ook geestelijk sluit dat onze zorg niet uit!
Maar we worden nooit krampachtig, omdat God zorgt!

Al onze zorgen, al onze noden, al onze verlangens leggen wij “door bidden en smeken, met dankzegging” bij God neer.

En juist zo zullen we – beloofd is beloofd – vers zeven:
de vrede van God, die alle begrip te boven gaat” ervaren.
In Jezus zullen we onze rust hier en nu al ervaren.

In deze laatste tijden zullen wij dus bidden en – dat is het vijfde en laatste punt – het goede doen.

Punt 5. Door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heere te leven.

Oftewel vers 8:
“Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

Vanavond stonden we stil bij de vraag “Hoe zal de gemeente van Vreeswijk staande blijven in de Heere?”

Vijf antwoorden werden daarop gegeven.

1. Door eensgezind te zijn.
2. Door je altijd in de Heere te verblijden.
3. Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen.
4. Door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heere te leven, aan Wie je alles voorlegt.
5. Door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heere te leven.

Goed om daar deze week samen over door te praten op de WijkBijbelkring.

Als gemeente kunnen we “heilig onbezorgd” zijn, omdat Hij zorgt.
We mogen loskomen van de kramp alles zelf onder controle te willen hebben.

Dat lijkt mij toch wel een bevrijdende gedachte.
Juist ook in deze tijd.
Een tijd waarin een wereldoorlog dreigt.
Een tijd waarin iedereen zich zorgen maakt over de situatie in Oekraïne.
Zich zorgen maakt over stijgende energieprijzen.
Zich zorgen maakt over de klimaatcrisis.

Een tijd waarin je soms dat beklemmende gevoel kunt ervaren: “Waar moet het heen?”.

Het gaat naar het Koninkrijk.
Ook als we door de verdrukking gaan.

Hij is nabij.

Wie?
Hij Die mijn hart heeft gestolen!

Jezus! Zaligmaker.
Immanuël, God met ons!

Amen


[i] Zie https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/preekFilippenzen3_12-4_1(20220313).pdf, d.d. 2022-04-09.

[ii] Vgl. 1 Kor. 13:12.

[iii] Vgl. Ef. 3:17.

[iv] Vgl. Ez. 36:12 en de belofte aan Israël 26Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”

[v] Vgl. 1 Joh. 4:19.

[vi] 1 Kor. 13:4-5.

[vii] 1 Kor. 13:7.

[viii] Vgl. Ex. 32:32; Ps. 139:16; 1 Sam. 25:29. Ook Jezus gebruikt dit beeld in Luk. 10:20. In Openbaring komen we het boek des levens (van het Lam) tegen in Op. 3:5; 13:8; 17:8; 20:15; 21:27. Dit beeld drukt de vastheid van de goddelijke verkiezing uit, bedoeld als troost voor wie midden in de geestelijke strijd staan.

[ix] Vgl. Fil. 2:5-11.

[x] Vgl. Rom. 8:35-39.

[xi] Rom. 8:31b-32.

Een gedachte over “Heilige onbezorgdheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s