Tussen ‘D-Day’ en ‘V-Day’; komst!

Preek over Markus 1:9-15 in het kader van het Focus-traject, Blok 5, Jezus en het Koninkrijk, Gesprek 1 ‘Komst’, voor de dienst van 19 april 2020 in de Sint-Janskerk te Gouda. In verband met de internet-uitzending is deze preek daar in verkorte vorm gehouden..

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Vorige week vierden wij het Paasfeest. 
De jubelkreet klonk: De Heer is waarlijk, de Heer is echt opgestaan!
Het is echt waar: Jezus leeft!
De schuld is verzoend.
De dood is overwonnen.
Vader aanvaardde het offer van Zijn Zoon en wekte Hem op uit de doden.[i]

Maar tegelijkertijd voelde u ook ongetwijfeld de spanning tussen ‘D-Day’ en ‘V-Day’, tussen ‘alreeds’ en ‘nog niet’.

De dood mag dan overwonnen zijn, toch overleden er in de afgelopen week gemeenteleden in Vreeswijk, toch overleden ook deze week mensen in Gouda.
Jezus mag dan onze ziekten gedragen hebben[ii], toch werden mensen ziek, soms doodziek met de dood als gevolg.

Het is dus niet vreemd dat mensen aan ons vragen: “Nou mooi hoor dat Paasfeest, maar wat heb je eraan als je op de intensive care ligt?”
Wat heb je eraan…[iii]

Wat zou u dan antwoorden? 
“Alles”, zegt u.
Gelukkig.

Ik dacht: Gelukkig als je op catechisatie ooit Zondag 17 van de Heidelberger hebt moeten leren: 
Door Zijn opstanding schenkt Christus mij Zijn gerechtigheid.
Door Zijn opstanding word ik opgewekt tot een nieuw leven.
Zijn opstanding is de garantie dat ook ik eens op zal staan.

Afgelopen week luisterde ik naar de podcast “Eerst dit”[iv], waar dominee Dirk de Bree Exodus 15:22-27 las.
Hij vertelde over het volk Israël dat bevrijd vanuit Egypte door de woestijn gaat en bij Mara en Elim terecht komt.

Ik vond dat wel een mooi beeld.
Het volk Israël wordt na de bevrijding uit Egypte, na de Doortocht door de Rode Zee niet op een wolk linearecta naar het Beloofde Land gebracht.
Wij hadden – denk ik – dat wel een goed idee gevonden.
Boven op een wolk al zingend, juichend en praisend naar het Beloofde Land.

Maar zo ging het niet.
En zo gaat het niet. 

Niet na Pesach, niet na Pasen.

God leidt anders.

Altijd goed om Jesaja 55 in gedachten te houden.
”Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.
9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten”.[v]

Het volk gaat de woestijn in.

Ze zullen te maken krijgen met allerlei verzoekingen.
Sterker nog, velen zullen in de woestijn sterven.

U kunt zich misschien wel voorstellen dat er mensen waren die zeiden: “Nou wat heb ik aan de bevrijding. Nu sterven we hier in de woestijn. Waren we maar lekker in Egypte gebleven…
‘t Was er eigenlijk best wel fijn…”

Zou zoiets nu ook na Pasen bij ons kunnen gebeuren?
Nou ja, Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 10.[vi]

Maar bedenk u nu maar vooral dat er met Pasen iets echt radicaal is veranderd.
Wat dan?
Nou, de Toekomst is opengebroken.
Het nieuwe leven aan het licht gebracht.

Het is ook daarom – bijvoorbeeld – dat Paulus zijn geestelijke zoon Timotheüs bemoedigt met de woorden: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.[vii]
Waarom zou hij dat doen?
Waarom moet Timotheüs dat bedenken dat Jezus leeft?

Ik denk, omdat Timotheüs best wel eens de moed in de schoenen gezakt zal zijn.
Hij zal heus wel eens gedacht hebben: “Sta ik hier te preken, maar de mensen halen gewoon hun schouders op”.

Binnen de gemeente onenigheid, ruzie.
Daarover kunt in dat zelfde hoofdstuk trouwens ook lezen.

Misschien heeft Timotheüs wel eens gedacht: “Zal ik maar wat anders gaan doen…”Demas deed het ook.[viii]

Maar Paulus roept hem op.
“Denk erom: Jezus leeft!
Je mag Hem erbij roepen.

Want aan Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.[ix]

En dat Koninkrijk dat Hij preekte en leefde komt!”

Houd in gedachten! Breng dat steeds beslissend te binnen.
Zou dat het ook niet zijn, wat wij vandaag tegen elkaar mogen zeggen?
Na Pasen in Corona tijd?
Niet vergeten: Jezus leeft!
Daarom ook Romeinen 12 vanmorgen.

Het loopt God niet uit de hand!
Het Koninkrijk waarvan wij dagelijks bidden “Uw Koninkrijk kome”, dat Koninkrijk komt!
Waarom?
Omdat Hij dat beloofd heeft.[x]

Gelovigen, u en ik, leven met verwachting.
U ziet toch ook uit naar de wederkomst!

Gelovigen leven met verwachting.
Daarom zei dominee Abma altijd met Kerst, dat de kunst van het Kerstfeest vieren is om na de bevalling in verwachting leven.

Het Koninkrijk komt. De Koning komt!

Nu kun je wel discussiëren over de vraag wat we nu precies verwachten. Hoe je je dat voor moet stellen.

Ik noemde net de naam van dominee Abma al.
Hij geloofde op grond van Openbaring 20 dat vóór de voleinding van deze wereld en ná de wederkomst van de Heere Jezus, er een lange periode van vrede en recht zal zijn op deze aarde.
Preciezer: Een lange periode van duizend jaar, het Messiaanse Vrederijk.[xi]
Een periode waarin wat door de profeten is gezegd ten volle in vervulling zal gaan[xii]

Israël en Jeruzalem zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Daarover profeteerden trouwens niet alleen de profeten in wat wij het Oude Testament noemen, ook Paulus schrijft erover in Romeinen 9 tot en met 11.

Overigens geloven anderen weer dat we nu in het Duizendjarig Rijk leven, en dat de volmaakte toestand direct aan zal treden met de wederkomst van Christus. Dat is sinds Augustinus zo’n beetje gemeengoed geworden, maar dat terzijde.

Vast staat dat we in de gemeente, leven in verwachting. 
Om het met de Gewone Catechismus te zeggen: christen zijn is ‘vertrouwen, volgen en verwachten’.

Nu heeft dat Koninkrijk ook iets van het ‘alreeds’ en ‘nog niet’.
Het ‘nog niet’ lijkt mij helder.
In het Koninkrijk zal niemand meer zeggen ‘Ik ben ziek’ en zover is het helaas nog niet.
Het is in onze tijd ook niet zo verstandig als een peuter zijn hand steekt in het nest van een gifslang.[xiii]  

Het ‘nog niet’ is helder.
En toch is er ook iets van een ‘alreeds’.
Een ‘alreeds’ dat te maken heeft met Koning Jezus.

Hoe ik daar op kom?
Nou, Paulus schrijft aan de Kolossenzen: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.”[xiv]

Dat lijkt me een tekst om uit het hoofd te leren.
Getrokken uit de macht van de duisternis, bevrijd!
En overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde!

Dat is dus met ons gebeurd, gemeente, op Goede Vrijdag en Pasen.

Hier heb je het “alreeds”.
Door het geloof lopen we vooruit op de tijd.
Vooruit op het Koninkrijk dat komt.

Wij zijn gezet in Zijn Koninkrijk. 
Dat wil zeggen: wij zijn onder Zijn heerschappij gebracht.
Jezus is onze Koning.
Ja, Willem-Alexander ook; het is bijna Koningsdag.
Maar Jezus is onze grote Koning.[xv] 

Nu heeft onze grote Koning het Koninkrijk niet alleen verkondigd, maar ook geleefd.
De Bergrede is Jezus op het lijf geschreven.

Vandaag staan we erbij stil hoe wij nu concreet dat ‘alreeds’ van het Koninkrijk leven.
Wat het dus betekent dat Jezus onze Koning is.

De bedenkers van Focustraject kwamen op die vraag omdat Jezus tegen Zijn discipelen zei: “Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”

Wat betekent het nou dat Jezus zegt: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”.

En daarom lazen we vanmorgen Markus 1, de verzen 9 tot en met 15.
Om goed te kijken: wat deed Jezus toen Hij gezonden werd en wat betekent dat voor ons.

Jezus die voor ons gekomen, gestorven en opgestaan is.
Die heeft ook iets ons voorgedaan.

Het ‘voor ons’ gaat voorop, maar het ‘voor ons’ doet ook een appèl op ons: ‘ons voor’.

Zo zegt Petrus het ook in zijn eerste brief:
21Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.[xvi]

Nu worden wij niet gedoopt in de Jordaan.
Wij worden ook niet door de Geest de woestijn in gedreven.
Wij worden ook niet opgeroepen om Zijn leven over te doen.

Toch hebben de gelovigen zich altijd gespiegeld aan Hem.
Omdat wij naar Zijn beeld herschapen worden.[xvii]

Vanmorgen vragen wij ons dus af: Wat heeft dit Bijbelgedeelte ons als gelovigen ‘hier en nu’ te zeggen.

Ik wil uit de tekst vijf zaken noemen.
1. Dagelijkse bekering.
2. Dicht bij Jezus blijven.
3. In de zeef. Schaap en varken.

4. Vertel en leef het Koninkrijk.
5. Roep op tot bekering en geloof.

Zullen we de tekst samen nog eens doorlezen?
9En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.

Misschien herinnert u zich nog dat ik in januari over de doop van Jezus in de Jordaan gepreekt heb.[xviii]
Het kan natuurlijk goed zijn dat u dat bent vergeten.
Hoe het ook zij.
Johannes preekte en doopte.
Hij preekte “Bekeer u” en hij doopte.

Juist door bekering en doop maakte hij de weg vrij voor Hem die na hem komen zou.
Het dopen van Johannes was verwijzing naar het sterven van het oude leven en het opstaan in een nieuw leven.
Je belijdt wat je verkeerd gedaan hebt en doet.

Je breekt met het verkeerde.
Je oude ‘ik’ sterft.
Zo ga je onder.
Om als nieuw weer boven te komen.
Gerechtvaardigd voor God.
Gereed om het Koninkrijk in te gaan.

Markus beschrijft dan dat vanuit het onbeduidende Nazareth in het donkere Galilea, Jezus komt.
De Koning presenteert zich niet in Rome met veel machtsvertoon, pracht en praal.
De Koning begint Zijn optreden in een uithoek van het Romeinse Rijk.

Jezus laat Zich dopen.
Dat had Hij niet nodig, maar toch stond Hij erop.

Jezus gaat namens allen het watergraf in. 
De dood in, die het water is. 
Want het water is het teken van de chaosmachten. 
Als hoofd van de mensheid gaat Jezus onder en verrijst in een nieuwe schepping.

Les 1: Dagelijkse bekering
Ik denk dat de eerste les voor ons is dagelijks schoon schip te maken. Dat betekent: reflecteren. Jezelf onderzoeken en alles wat niet goed is belijden aan God.

Blokkades opruimen.
Dingen uitpraten.
Vragen om vergeving.
Vroeger werd dat de ‘dagelijkse bekering’ genoemd. 
Waarom zouden we dat vandaag niet net zo noemen?
Elke dag weer heb ik me af te keren van het kwade en me te richten op het goede.
Les 1: dagelijks bekering. 

Jezus komt meteen uit het water op.
Zonden hoeft Hij niet te belijden.

10En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.
11En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

De hemel opent zich. De Geest daalt als een duif neer.
En Vader spreekt vanuit de hemel “U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”
Je zou kunnen zeggen: Jezus wordt aangewezen als de Koning.
Hij is de geliefde Zoon.

Tegelijkertijd vraagt Vader aan u, aan jou, aan mij:
“Wat denk je van Mijn Zoon?”
“Heb je Jezus lief?”
“Houd je van Hem?”

Als je antwoordt “Ja… ook al lijkt het er niet altijd op… Ik heb Hem lief…”. 
Dan kun je het horen.
Wat?
Dat God zegt: “Jij bent – dankzij Jezus – ook mijn geliefde kind!”
Je hoort het als je dicht bij Jezus blijft.

Les 2: Dicht bij Jezus blijven
Dat is dus het tweede: Dicht bij Jezus blijven.
De omgang met Hem beoefenen.
Bidden, Bijbellezen. Stille tijd houden.

Van de week kwam er in een App-groep een filmpje voorbij met Henk Binnendijk[xix], die vroeg wie er per dag 15 minuten per dag in hun Bijbel lazen. 
15 minuten per dag. Dat is toch niet overdreven veel toch. Het Acht-uur-journaal duurt langer.
Goed, les 2: leef dicht bij Jezus.

12En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.
13En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

Na Zijn doop wordt Jezus de woestijn in gedreven.
Dat is opvallend. 
De 40 dagen hebben iets van loutering en voorbereiding op wat daarna komen gaat. 
40 dagen is Jezus dicht bij God. Maar tegelijkertijd is de Satan daar ook. En hij verzoekt, verleidt, wil ten val brengen.

Les 3: In de zeef[xx] Schaap en varken
Wie Jezus volgt, moet er gewoon mee rekenen dat hij of zij door de satan verzocht zal worden.
Dat de boze er alles aan doet om je bij Jezus weg te houden.
Om je te verleiden ten val te brengen.
Alle gelovigen komen een keer op de zeef van satan.
Het ‘voor ons’ houdt ons staande! Jezus bidt voor ons.
Tegelijkertijd is het ‘ons voor’ ook van belang.
Juist als we verleid worden, bidden we tot God.
En als we toch in de val lopen…
‘Niet aan de genade twijfelen, niet in de zonde blijven liggen’, maar opstaan.
Denk aan je doop![xxi]

Weet u het verschil tussen een schaap en een varken? Als een varken in de modder valt, dan gaat hij zich er heerlijk in wentelen. Heerlijk, modder… 
Als een schaap in de modder valt, dan weet hij niet half hoe snel hij er weer uit moet.

14En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
Jezus preekt het Evangelie van het Koninkrijk van God.
Het woord evangelie betekent ‘goede boodschap’.
Jezus spreekt over het goede van het Koninkrijk van God.
En ik dacht: Hij leeft dat Koninkrijk ook.

Les 4: Vertel en leef het Koninkrijk!
Voor ons betekent dat toch ook dat we vrijmoedig mogen vertellen over de Koning en het Koninkrijk?
Dat we mogen vertellen van de hoop die we hebben.
Dat Jezus zal komen.
Dat er een tijd komt waarin vrede en recht zal heersen op aarde.
Een tijd waarin het oorlogstuig omgebouwd is tot landbouwwerktuigen.
Een tijd waarin niemand meer zal zeggen “Ik ben ziek!”

We vertellen ervan. Het is er ‘nog niet’.
Tegelijkertijd bepaalt dat Koninkrijk hier en nu ‘alreeds’ ons leven.

15en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.
Les 5: Roep op tot bekering en geloof.[xxii]
Richt je op God en geloof het Evangelie.
Dat is wat Jezus doet.

Nu ziet u zichzelf – denk ik zo maar – midden op de markt staan en roepen: “Bekeert u! Geloof het evangelie!”
Sterker, als zoiets gebeurt heeft u wellicht eerder de neiging om daar met een grote boog omheen te lopen.
Dat doen volgens mij de meeste mensen.

Maar in alle relaties die we hebben, kunnen we wel laten zien wat het betekent op God en Zijn Koninkrijk gericht te zijn.
In alle relatie die we hebben, maken we met woord en daad wel duidelijk wat het geloof voor ons betekent.

Daarbij geldt ook het ook oude gezegde: “Woorden wekken, voorbeelden trekken”.

Door lief te hebben.
Door in het leven van alle dag, lief te hebben.
Door te hopen.
Door in het leven van alle dag hoopvol te zijn, maken we toch iets zichtbaars van het geloof.
Vaak zonder woorden.
Maar op gepaste tijd mogen we ook vertellen van de hoop die in ons is.
Van het geloof in de Koning en Zijn Koninkrijk.

Vijf punten dus:
1. Dagelijkse bekering.
2. Dicht bij Jezus blijven.
3. In de zeef. Schaap en varken.

4. Vertel en leef het Koninkrijk.
5. Roep op tot bekering en geloof.

En nu roept er iemand: “Ik vind het allemaal veel te doenerig. Die vijf punten. Er komt geen zzzz niks van terecht”.

Ik denk dat u gelijk hebt.
Ware het niet dat Jezus gezegd heeft:
“Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”
En ons de Heilige Geest gegeven heeft.

Denk erom! Ook het “Gij zult mijn getuigen zijn” is een belofte.[xxiii]
Het verwijst niet naar onze inspanningen.
Maar wat Hij in en door ons doet!

Onderweg naar ‘V-Day’ zullen we geregeld falen. Alle goede bedoelingen ten spijt.
Maar met ‘D-Day’ in de rug weten we dat ‘V-Day’ zal komen.

En wij zullen, omdat Hij zal!

Uw Koninkrijk kome!
Maranatha!

Ik kom met haast, roept Jezus’ stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

Amen


[i] Mat. 28:6, Mar. 16:6, Luk. 24:6.
[ii] Jes. 53:4.
[iii] Vgl. HC Z17: Vr.45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.
[iv] Zie: https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit, d.d. 2020-04-17.
[v] Jes. 55:8,9.
[vi] 1 Kor. 10:1-13.
[vii] 2 Tim. 2:8.
[viii] 2 Tim. 4:10.
[ix] Mat. 28:19,20.
[x] 2 Pet. 3. 
[xi] Zie ook Ds. G. Hette Abma, “Aardse toekomstverwachting. Beschouwingen naar aanleiding van het chiliastisch denken” in Ds. G. Hette Abma e.a., Profetie of fantasie, Amersfoort: Echo, 1978, 56-72. Zijn bijdrage kan desgewenst bij mij opgevraagd worden.
[xii] Bijvoorbeeld Jes. 2, Ez. 37, enzovoorts.
[xiii] Jes. 11:8. Voor een schets lees 1-10.
[xiv] Kol. 1:13.
[xv] Vgl. https://glismeijer.com/2019/09/16/hoopvol-het-nieuwe-seizoen-in/, d.d. 2020-04-17.
[xvi] 1 Pet. 2:21.
[xvii] Rom. 8:29.
[xviii] https://glismeijer.com/2020/01/12/hij-is-het/, d.d. 2020-04-17.
[xix] Zie https://www.youtube.com/watch?v=FtB5iAvu3-M , d.d. 2020-04-17.
[xx] Luk. 22:31,32.
[xxi] Vgl. het klassieke doopsformulier: “En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben”.
[xxii] Een zeer behartenswaardig hoofdstuk schreef Dr. Wim Dekker over deze woorden in Wim Dekker, Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus, Utrecht: Boekencentrum, 2018, 79-94.
[xxiii] Hand. 1:8.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s