Zondag 48

Preek over Zondag 48 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk op 8 januari 2023. Gelezen Deuteronomium 31:1-8 en Mattheüs 28:16-20.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus.

De Kerstvakantie is voor onze kinderen morgen echt voorbij.
Ze mogen morgen weer naar school.

We hebben Kerst gevierd.
Oud- en Nieuw.

En nu vangt het normale dagelijkse leven weer aan.
Op tijd uit bed.
Op tijd naar bed.

Aan het werk.

Mag ik daarom eerst iets vragen?
Aan jou?

Hoe was je Kerst?
Hoe waren je Kerstdagen?

Morgen zal dat vast gevraagd worden.

‘Nou’, zegt iemand, ‘die vielen niet tegen. De kinderen kwamen op bezoek. Ze waren er allemaal. Heerlijk gegeten ook…’.

Fijn!

‘Oei’, zegt een ander. ‘Ik vond het moeilijk hoor. Voor het eerst zonder m’n man. Dat maakt het toch een beetje verdrietig’.

Ja, dat is het ook!

‘Fijn dat Kerst en Nieuwjaar op zondag vielen! Andere jaren had ik altijd het idee dat ik de hele Kerstvakantie in de Kerk zat. Dat was meer Kerkvakantie dan Kerstvakantie’.

O.

Nummer vier zegt: ‘Blij dat die dagen voorbij zijn. Al die drukte en dat opgeklopte gedoe. Gezellig dit, gezellig dat. De ene reclame is nog emotioneler dan de ander. Sentimenteel gedoe allemaal. Blij dat het over is…’

Hoe was je Kerst…?

Je zult toch zeker wel zeggen:
‘Goed, want na de bevalling ben ik echt in verwachting geraakt’.[i]

Toch?

Want je hebt het gehoord!
De boodschap van de engelen:
‘Ik verkondig jou grote blijdschap
voor jou is de Zaligmaker geboren!’

Voor jou![ii]

Weet je nog wat ik zei op Eerste Kerstdag.

De Zaligmaker van jou, is voor jou geboren.

Ook voor jou, die dacht en misschien nog wel denkt: ‘Maar ik, ik ben te slecht…’.

Ook voor jou, die dacht en misschien nog wel denkt: ‘Wat ik gedaan heb, dat is onvergeeflijk…’.

Ook voor jou, die dacht en misschien nog wel denkt: ‘Waarom mislukt er toch zoveel in mijn leven…’.

Ook voor jou, die dacht en misschien nog wel denkt: ‘Mijn leven is een puinhoop…’.

Ook voor jou, die dacht en die misschien nog wel denkt: ‘Mijn leven loopt op rolletjes…. Heb helemaal geen Zaligmaker nodig…’.

Voor jou is Hij geboren.

Of zoals de geloofsbelijdenis van Nicea het zegt:
‘Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden’
.

Hoor je het?
Om ons.
Voor ons!
Ook voor jou!

God is geworden wat jij bent: mens!
Om je zalig te maken.
Dat wil zeggen: Je het hoogste en eeuwige geluk te geven.

God maakt zalig door mens te worden, vlees.
En de oorzaak van alle ellende, van alle verdriet, de schuld, de zonden op Zich te nemen.

Daarvan zegt Nicea:
Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,

Voor jou!

Met Oudjaar lazen we Psalm 90.
Over de eeuwige God en de vergankelijke mens.[iii]

En vanavond mag ik hier dan weer staan als ware het Nieuwjaarsmorgen.

We lazen Deuteronomium 31 en Mattheüs 28.

Waarom?
Omdat dat het is wat ik je voor komend jaar, voor 2023 mee wil geven. 

Nog specifieker: ik zou je twee teksten mee willen geven.

Eén: 8De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Daarvan zou je kunnen zeggen: ‘Ho ho, dat wordt tegen Jozua gezegd’. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief betrekt de tekst op ons. Ook op jou![iv]

En hij doet dat vanwege de tweede tekst, de woorden van Jezus Zelf:
20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Over deze tekst preekte ik op 1 januari van het vorige jaar 2022.[v]

Maar het leek me niet verkeerd u dat nog een keer te binnen te brengen, omdat de voleinding van de wereld nog niet plaats heeft gevonden.

‘Ik ben met u’.
Met jou. 

Zul je dat niet vergeten.
Zul je dat nooit vergeten!

Ik weet wel dat verdriet ons ook in 2023 niet bespaard zal blijven.
Dat we moeiten zullen kennen.

Maar ik weet nog zekerder dat Hij belooft elke dag bij ons te zijn.
In onze strijd.
In ons verdriet.
In onze vreugde.

Fulltime! 24/7.
Alle, hele dagen.
Dus ook in de nacht…

Zoals dat mooi weergegeven wordt in een oud lied van Johan de Heer:

‘Vrees niet, “Ik ben met u”,
Dat heeft Jezus beloofd.
Zijt g’ ook eenzaam, verlaten,
Werd u ’t al ontroofd,
Dit zal u vertroosten,
Sterken in den strijd;
Nooit zal Hij u verlaten,
Hij is met u t’ allen tijd.

Neen, nimmer alleen, neen, nimmer alleen;
Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u alleen’.

Geloven rijmt op beloven. 
Het geloven richt zich op het beloven van God.

Gods belofte gaat altijd voorop.

Of zoals Zondag 7 leert:
Wat is nodig te geloven?
Antwoord: wat God belooft!


Nu maakt de belofte van God geen luie mensen.
Mensen die achterover gaan leunen en passief de tijd langs zich heen laten glijden.

Nee, ook Jozua wist ook heel goed dat hij aan de slag moest.
Net zo goed als dat de discipelen wisten: nu moeten wij de wereld in, de volken onderwijzen, hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun leren alles wat Jezus heeft geboden.

Ze zijn gegaan.
Hebben zelfs hun leven ervoor gegeven.

En toch, zij gingen.

Biddend, denk ik.
Biddend, levend in diepe afhankelijkheid van hun Zender.

De gelovige bidt ook zonder ophouden.
Soms zuchtend. Smekend om lucht en licht.

Maar er is een constant vragen naar de Heere en Zijn sterkte; een aanbidden, een juichen, een wandelen voor Gods Aangezicht met onhoorbare gesprekken, maar duidelijk verneembaar in het hart, dag en nacht.

De Geest spoort ook aan tot bidden.

Ik las bij een oude predikant: ‘De duivel spoort altijd aan tot doen en klaagt aan als dat doen dan weer niet goed genoeg is‘.

De Geest werpt ons op Christus.
En leert bidden.

Nu heeft Jezus Zijn discipelen en ons – onderweg naar het Koninkrijk het Onze Vader leren bidden.

Vanavond staan we stil bij de tweede bede.
‘Uw Koninkrijk kome…’

Dat past ook wel bij ‘na de bevalling in verwachting’ blijven.

We strekken ons uit naar wat komt.
En bidden dat het kome.
Opdat Zijn Naam worde geheiligd en Zijn wil op aarde zal worden gedaan zoals het in de hemel nu al gebeurt. 

Goed.
Zondag 48.

Wat bidden we nu eigenlijk als we bidden ‘Uw Koninkrijk kome’?

In ieder geval mogelijk duidelijk zijn dat we bidden ‘Uw Koninkrijk kome’ totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn.

Wanneer het Koninkrijk volmaakt is, als Jezus is gekomen, dan hoeven we het Onze Vader niet meer te bidden.
Dan wordt Zijn Naam geheiligd.
Dan is Zijn Koninkrijk gekomen.
Dan wordt Zijn wil gedaan.

Vier antwoorden worden gegeven op de vraag ‘Wat bidden we nu eigenlijk als we bidden ‘Uw Koninkrijk kome’‘?

Het eerste dat dan wordt gezegd is: 
Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen. 

Wat zou dit nu voor u kunnen betekenen?
Voor jou.

Pas wel op.
Net zei ik al ‘De duivel spoort altijd aan tot doen en klaagt aan als dat doen dan weer niet goed genoeg is’.

Wij kunnen nu direct in de valkuil schieten van ‘doen’, ‘meer doen’.

Maar de Catechismus is er niet op uit om u meer van hetzelfde te laten doen, komend jaar,
Dus dat iemand denkt; ‘Nou in 2022 deed ik 40 bezoeken. In 2023 maak ik er 80 van’.
Of ‘In 2022 schreef ik 100 kaarten, In 2023 maak ik er 200 kaarten van…’.

Nee, de Geest werpt ons op Christus.
Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen, betekent dat we steeds meer in gebed aan God leren vragen ‘Wat wilt U dat ik doen zal’.

Leven met Hem.

En dan zal Hij wel duidelijk maken wat je doen moet.

En dan handel je niet vanuit een kramp: ‘Ik moet, ik moet…’, maar dan handel je bij wijze van spreken gewoon ‘automatisch’ of beter ‘pneumatisch’. Door de Geest geleid.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,

’t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.

Dan raak je ook niet moe en afgemat…


Het tweede dat wordt gezegd is:
Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit. 

Dat mag zeker ons aller gebed zijn.
Let op dat er ‘Uw kerk’ staat.
Niet ‘onze’, ook niet ‘mijn’.

De Kerk is van Hem.

Paus Johannes de 23e zei op een avond: ‘Heer, het is uw kerk, ik ga slapen’. 
Hij besefte dat hij niet zelf de kerk overeind moest en kon houden. 
De kerk is Gods werk. 

Het is goed dat te beseffen.
Ook met het oog op de komende gemeenteavond.

Wij kunnen ons blindstaren op cijfers.
Wij kunnen soms heel functioneel en heel klinisch tegen de kerk aankijken.
Soms ook heel kritisch.
Ik ook.

Maar het besef, het geloof dat de Kerk van God is, dat geeft ook geweldig veel moed.
En hoop.
En liefde.

Het derde is: 
Belemmer het werk van de duivel en elke macht die tegen U in opstand komt. 
Later in het Onze Vader bidden we ‘verlos ons van de boze’.
Hier ‘belemmer het werk…’

Dat betekent ook: Wilt U de strijd voeren. Houdt hem in toom.
Wij weten dat satan is verslagen en dat hij straks in de put gegooid zal worden.
Maar wij ervaren nu, dat hij rondgaat als een briesende leeuw.

Belemmer zijn werk.

En het vierde is: 
Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer die tegen uw Woord ingaan. 

Met het oog daarop zijn de belijdenisgeschriften ook van belang.

Ik weet niet hoe bekend je bijvoorbeeld bent met de Dordtse Leerregels, maar afgelopen maanden heb ik vooral de verwerpingen van allerlei dwalingen zitten lezen.

Bijvoorbeeld de verwerping van de dwaling dat God alleen mensen heeft uitverkoren, omdat Hij wist dat zij zouden volharden in het geloof.[vi]

Of de verwerping van de dwaling dat gehoorzaamheid aan God de reden is dat je zalig wordt.[vii]

Of de verwerping van de dwaling dat een toegewijd leven een voorwaarde is om door God verkozen te worden.[viii]

Of de verwerping van de dwaling dat onder het nieuwe verbond geloofsgehoorzaamheid hetzelfde is als de wet houden.[ix]

Of de verwerping van de dwaling dat geloofszekerheid je gemakzuchtig en minder toegewijd maakt.[x]

Dwalingen die ook vandaag nog steeds actueel zijn, helaas.

Soms worden ze zelfs ‘verkocht’ met een heel ernstig, vroom gezicht.
Maar goed, laat je niet betoveren.[xi]

Morgen vragen ze aan je: ‘Hoe was je Kerst…?’

En dan mag jij zeggen:
‘Goed, want na de bevalling ben ik echt in verwachting geraakt’.

Ik heb het gehoord.
Voor mij is de Zaligmaker geboren.

Ik verwacht Hem, Hij komt.
En verwachtend bid ik ‘U Koninkrijk kome…

Want Hij is mijn Koning.

A…

O ja, voordat ik ‘amen’ zeg, nog twee zinnen die je moet onthouden:

Eén: 8De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

En twee:
20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen!

Beloofd is beloofd!

Amen.


[i] Zie https://glismeijer.com/2022/12/27/na-de-bevalling-in-verwachting-blijven/, d.d. 2023-01-08.
[ii] Zie https://glismeijer.com/2022/12/27/voor-jou/, d.d. 2023-01-08.
[iii] Zie https://glismeijer.com/2023/01/02/de-eeuwige-god-en-de-vergankelijke-mens/, d.d. 2023-01-08.
[iv] Hebreeën 13:5.
[v] Zie https://glismeijer.com/2022/01/01/ik-met-u/, d.d. 2023-01-08.
[vi] Zie https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-1/verwerping-1, d.d. 2023-01-08.
[vii] Zie https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-1/verwerping-3, d.d. 2023-01-08.
[viii] Zie https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-1/verwerping-4, d.d. 2023-01-08.
[ix] Zie https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-2/verwerping-4, d.d. 2023-01-08.
[x] Zie https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-5/verwerping-6, d.d. 2023-01-08.
[xi] Zie Gal. 3:1 e.v..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s